Chuyển Text Sang Ngày Tháng Excel Bằng Hàm Text Và Không Sử Dụng Công Thức

Ở phần trước, tớ có chia sẻ cho các bạn các cách để cắt chuỗi, lấy một đoạn chữ ngắn hoặc vài ký tự trong một đoạn chuỗi dài.

Đang xem: Chuyển text sang ngày tháng excel

Các cách này bao gồm sử dụng các Hàm trong Excel: LEFT, MID, RIGHT, FIND, LEN.

Các bạn có thể xem chi tiết ở bài viết Xử lý dữ liệu dạng chữ (Text) trong Excel (Phần 1)

Ở phần 2 này, tớ chia sẻ các bạn các cách xử lý chuỗi khác:

Chuyển đổi chữ số dạng chuỗi (Text) sang dạng số (Number)Thay đổi định dạng (cách hiển thị của 1 giá trị)Chuyển đổi Text, Number sang Date và ngược lại

Như ví dụ bên dưới đây:

*

Ở ô C3, tớ sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 chữ số cuối có trong chuỗi ở ô B3. Kết quả trả về thì được chuỗi “234”.

Vì cắt ra từ 1 chuỗi (dạng Text) nên kết quả trả về cũng sẽ là dạng Text. Các bạn có thể thấy, mặc định nó sẽ được “canh lề trái” trong ô.

Còn nếu ở dạng Number (dạng số) thì mặc định sẽ được “canh lề phải” trong ô.

Ngoài ví dụ trên, trên thực tế, các bạn có thể gặp các trường hợp chuyển đổi (format) chuỗi theo nhiều định dạng khác như:

Dạng số (Number): Số nguyên, Số thập phânDạng ngày tháng (Date)Dạng tiền tệ (Currency)

Các bạn theo dõi các cách bên dưới nhé:

1. Chuyển đổi chữ số dạng Text sang Number

Các bạn có thể sử dụng các cách sau

a) Cách 1: Sử dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia

*

Công thức tại ô D3:= C3 + 0

Như ở trên, tớ cộng giá trị ở ô C3 với 0 để ra dạng Number.

Ngoài ra, có thể sử dụng các phép tính khác thay thế:

= C3 – 0 = C3 * 1 = C3 / 1

Tất cả đều có thể giữ nguyên giá trị và thay đổi định dạng của giá trị này.

b) Cách 2: Sử dụng hàm VALUE

Hàm: = VALUE ( text)
text: Chuỗi cần chuyển đổi
Ý nghĩa: Chuyển đổi các chữ số ở ở dạng “Chuỗi (Text)” sang dạng “Số (Number)”

Như ví dụ trên, tớ áp dụng công thức như sau:

*

c) Các chú ý:

Để chuyển đổi các chữ số ở dạng Text sang Number, chuỗi này phải chứa các ký tự số, không chứa ký tự chữ cái, ký tự đặc biệt

Nếu chuỗi này chứa các ký tự khác “chữ số”, kết quả sẽ báo lỗi “#VALUE!

*

2. Chuyển đổi 1 giá trị sang các định dạng khác để hiển thị giá trị

Hàm: = TEXT ( value , format_text )
value: Giá trị cần chuyển đổi cách hiển thị
format_text: Định dạng cần chuyển đổi
Ý nghĩa: Chuyển đổi sang cách hiển thị theo định dạng
Chú ý: Kết quả trả về của hàm này là ở dạng Text.

Tớ có các ví dụ sau:

XX A B C
1 Giá trị (Value) Kết quả Công thức ở cột B
2 1234,56 1.234,560 =TEXT(A2;”#.##0,000″)
3 1234 0001234 =TEXT(A3;”0000000″)
4 0,28 28% =TEXT(A4;”#%”)hoặc=TEXT(A4;”0%”)
5 0,285 28,5% =TEXT(A5;”#,0%”)hoặc=TEXT(A5;”0,0%”)
6 1589,76 $1.589,760 =TEXT(A6;”$#.##0,000)
7 =TODAY() Wed, 06 May 2020 =TEXT(A7;”ddd, dd MMM yyyy”)hoặc=TEXT(TODAY();”ddd, dd MMM yyyy”)
8 =NOW() 2:18:50 PM =TEXT(A8; “hh:mm:ss AM/PM”)hoặc=TEXT(NOW(); “hh:mm:ss AM/PM”)
9 =NOW() Wed, 06 May 2020 – 14:18 =TEXT(A9; “ddd, dd MMM yyyy – hh:mm”)hoặc=TEXT(NOW(); “ddd, dd MMM yyyy – hh:mm”)

3. Cách nối nhiều chuỗi lại với nhau

Có 2 cách để nối chuỗi:

Cách 1: Sử dụng dấu &

A B C D E
1 Họ Đệm Tên Tên đầy đủ Công thức
2 Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An =A2&” “&B2&” “&C2

Ở đây, giữa mỗi chuỗi, các bạn sẽ sử dụng ký tự “&” và các chuỗi thêm thì được đặt trong dấu ngoặc kép.

Như ví dụ ở trên, bình thường các thứ trong tuần trong Excel sẽ được hiển thị theo Tiếng Anh (Monday, Tuesday, … hoặc Mon, Tue, …) nếu sử dụng các cách format ngày tháng.

Tuy nhiên, chúng ta hay hiển thị bằng tiếng Việt (như ví dụ trên) thì các bạn có thể tham khảo cách sau nhé:

Hàm: = WEEKDAY ( serial_number , )
serial_number: Giá trị ngày tháng năm
return_type: Loại trả về.Có thể không nhập vào, mặc định là 1.
1 Chủ nhật là 1 => Thứ 7 là 7
2 Thứ 2 là 1 => Chủ nhật là 7
3 Thứ 2 là 0 => Chủ nhật là 6
Ngoài ra, có 1 số return_type khác.

Xem thêm: 10+ Bài Tập Vai Thon Cho Nữ Tại Nhà Hiệu Quả Cao

Ý nghĩa: Chuyển đổi ngày tháng năm tại sang dạng số tùy theo
Chú ý: Kết quả trả về của hàm này là ở dạng Number.
Hàm: = DAY ( serial_number)
serial_number: Giá trị ngày tháng năm
Ý nghĩa: Lấy giá trị “Ngày” trong ngày tháng
Chú ý: Kết quả trả về của hàm này là ở dạng Number.
Hàm: = MONTH ( serial_number)
serial_number: Giá trị ngày tháng năm
Ý nghĩa: Lấy giá trị “Tháng” trong ngày tháng
Chú ý: Kết quả trả về của hàm này là ở dạng Number.
Hàm: = YEAR ( serial_number)
serial_number: Giá trị ngày tháng năm
Ý nghĩa: Lấy giá trị “Năm” trong ngày tháng
Chú ý: Kết quả trả về của hàm này là ở dạng Number.

Ứng dụng vào ví dụ trên, tớ có công thức như sau:

Và ta sử dụng hàm nối chuỗi (tớ có chia sẻ 2 cách nối chuỗi ở phần trên) để hoàn thành:

Các bạn có thể sử dụng công thức gộp như sau:

Công thức: = IF(WEEKDAY(B1)=1;”Chủ nhật”;”Thứ “&WEEKDAY(B1)) & “, ngày “ & DAY(B1) & ” tháng ” & MONTH(B1) & ” năm ” & YEAR(B1)
Kết quả: Thứ 4, ngày 6 tháng 5 năm 2020
Công thức: = IF(WEEKDAY(B1)=1;”Chủ nhật”;”Thứ “&WEEKDAY(B1)) & “, ngày “ & TEXT(DAY(B1),”00″) & ” tháng ” & TEXT(MONTH(B1),”00″) & ” năm ” & TEXT(YEAR(B1),”00″)
Kết quả: Chủ nhật, ngày 10 tháng 05 năm 2020

5. Chuyển đổi từ Number, Text sang Date

*

Như các nội dung tớ chia sẻ trước đây, từ một “Mã số”, các bạn có thể lấy ra các ký tự trong chuỗi này.

Như ở cột B, C, D, tớ lấy ra được ngày, tháng, năm trong mã số. Tuy nhiên, để chuyển các các chữ số dạng Text hoặc dạng Number sang định dạng Ngày tháng (Date) thì các bạn cần sử dụng một trong các cách dưới đây:

Cách 1: Sử dụng hàm DATE

Hàm: = DATE ( year , month , day)
year: Giá trị “năm”, có thể là Text hoặc Number.
month: Giá trị “tháng”, có thể là Text hoặc Number.
day: Giá trị “ngày”, có thể là Text hoặc Number.
Ý nghĩa: Chuyển đổi từ các giá trị , , thành định dạng ngày tháng (Date)
Chú ý: Kết quả trả về của hàm này là ở dạng Date.
*

Sử dụng hàm DATE ở ô F2Cách 2: Sử dụng hàm DATEVALUE

Hàm: = DATEVALUE ( date_text)
date_text: Giá trị “ngày tháng” ở dạng Text
Ý nghĩa: Chuyển đổi giá trị thành định dạng ngày tháng (Date)
Chú ý: Kết quả trả về của hàm này là ở dạng Date.

Xem thêm: Thông Báo Tuyển Sinh Khóa Học Fpga Cơ Bản, Lập Trình Hệ Thống Nhúng Trên Fpga Cơ Bản

*

Sử dụng hàm DATEVALUE ở ô D2

Vậy là phần này các bạn biết được thêm 1 số cách để chuyển đổi định dạng giữa Text, Number và Date.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel