Chuyên Đề Phương Trình Bậc Hai Và Hệ Thức Viet, Chuyên Đề Phương Trình Bậc Hai Và Hệ Thức Vi

… phơng trình: x 2 mx + 2m 3 = 0. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phơng trình không phụ thuộc vào tham số m. b) Cho phơng trình bậc hai: (m 2)x 2 2(m + 2)x + 2(m 1) = 0. Khi ph- ơng trình … phơng trình bậc hai tơng đơng với nhau. Xét hai phơng trình: ax 2 + bx + c = 0 (a 0) (3) ax 2 + bx + c = 0 (a 0) (4) Hai phơng trình (3) (4) tơng đơng với nhau khi chỉ khi hai phơng trình … trị của biểu thức đối xứng, lập phơng trình bậc hai nhờ nghiệm của phơng trình bậc hai cho trớc. Bài 1: Gọi x 1 ; x 2 là hai nghiệm của phơng trình: 5x 2 3x 1 = 0. Không giải phơng trình, tính…

Đang xem: Chuyên đề phương trình bậc hai và hệ thức viet

*

… biệt.1 Chuyên đề : Phơng trình bậc hai chứa thamsốBài toán 1 : Giải ph ơng trình bậc hai có chứa tham số .Ph ơng pháp : Xét các trờng hợp của hệ số a :- Nếu a = 0 thì tìm nghiệm phơng trình bậc nhất … =* Phơng trình : ( )002222=+= bcycbayaabcyabcyBài 135: Gọi 1x 2xlà hai nghiệm của phơng trình bậc hai 02=++ cbxax ( )0a. Hãy lập một phơng trình bậc hai có các … Cho hai phơng trình ( )0322=+ mxnmx (1) ( )0632=+ xnmx (2)Tìm m n để các phơng trình (1) (2) tơng đơng.*Phơng trình (2) có ac = – 6 28 3,232 7

*

Chuyên đề Giải, biện luận ph ơng trình bậc hai A.Lý thuyết 1. Định nghĩa: Phơng trình bậc hai là phơng trình có dạng: ax 2 + bx + c = 0 (a 0) (1) trong đó a, b, c là các hệ số đẵ biết, … thì (1) có hai nghiệm x 1 = – 1; x 2 = a c + Tìm hai số biết tổng tích của chúng: Nếu hai số có tổng bằng S tích bằng P S 2 4P 0 thì hai số đó là hai nghiệm của phơng trình X 2 SX … 0 . Chuyên đề Giải phơng trình bậc hai Nguyễn Thanh Hùng Trờng THCS Tiên Nha năm 2008 4 a)Giải phơng trình khi a = 13. b)Tìm a để phơng trình hai nghiệm phân biệt. Bài tập 11.Cho phơng trình:

*

… Hữu Hiếu CHUN ĐỀ : PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Dạng tốn 1: Giải biện luận phương trình 2 0ax bx c+ + = (1) Phương pháp: Thực hiện theo các bước sau B1  Xét a = 0  m = ? Thay trực tiếp vào (1)  x … số m biểu thức bằng mọi giá !!  GHI CHÚ : Nếu có S là hằng số hoặc P là hằng số thì đó là biểu thức liên hệ Câu 6. Tìm tham số m để phương trình hai nghiệm tìm lập hệ thức liên hệ giữa các … 2 − (4 + m)x + 6m + 2 = 0 Dạng tốn 2.Tìm hệ thức độc lập liên hệ giữa các nghiệm của phương trình Phương pháp : B1: Tìm điều kiện để phương trình hai nghiệm :    ≥∆ ≠ 0 0a B2: Lập Định…

Xem thêm: Cách Giải Các Phương Trình Sau Lớp 8 Học Kì 2, Đề Cương Ôn Tập Môn Toán Lớp 8 Học Kì 2

*

… HD: Xét tam thức bậc hai: f(x) = x2 – )2116(916122SdPPx +-+ 6. TAM THỨC BẬC HAI VÀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH I. Hệ đối xứng … của biểu thức d =½xA – xB½ š&› PHƯƠNG PHÁP TAM THỨC BẬC 2 1 Phần I TÓM TẮT VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ TAM THỨC BẬC HAI I. Định nghĩa cách giải Phương trình: … TAM THỨC BẬC 2 3 Phần II CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG CƠ BẢN 1.GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Phép giải phương trình bậc 2 với hệ số bằng số khá đơn giản. Ở đây ta chỉ đề cập đến các phương…

*

Chuyên đề bồi dỡng học sinh giỏi- toán 9 Chuyên đề ph ơng trình quy về ph ơng trình bậc hai Bài 1: Tìm m để phơng trình x 4 + mx 2 + 2m 4 = 0 có nghiệm. Bài 2: Tìm m để phơng trình .2x3x)4m(x2 … Giải biện luận phơng trình: 02mmx2x)5m(mx2x)2m( 234 =++ Bài 48: Cho phơng trình: 01mx4x)1m(mx4x 234 =+++ a) Giải phơng trình khi m = 5. b) Tìm m để phơng trình có nghiệm. Bài 49: Cho phơng trình … = 0. Bài 46: Cho phơng trình: 01mxmx2mxx 234 =++++ a) Giải phơng trình khi m = – ẵ. b) Tìm m để phơng trình có nghiệm. Giáo viên: Nguyễn Trong Cờng ( Trang 4) Chuyên đề bồi dỡng học sinh giỏi-…

Xem thêm: Một Số Phương Trình Hóa Học 11 Hoá Hữu Cơ Đầy Đủ Nhất, Từ Điển Phương Trình Hóa Học

… kiến thức cũ: 1-Em hãy trình bày tóm tắt cách giải phương trình bậc hai đã học ? 2-Em hãy trình bày tóm tắt khái niệm căn bậc n của số thực a ? 4 2 -Phương trình bậc hai với hệ số thực : PHƯƠNG TRÌNH … TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC Cho phương trình bậc hai 2 ( , , ), 0ax bx c o a b c R a+ + = ∈ ≠ Xét biệt thức: 2 4b ac∆ = − * 0khi ∆ = Phương trình có nghiệm thực 2 b x a = − * 0khi ∆ > Phương trình … VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 3 Số thực dương a có hai giá trị căn bậc hai PHƯƠNG…
… 2 -Phương trình bậc hai với hệ số thực : PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC Cho phương trình bậc hai 2 ( , , ), 0ax bx c o a b c R a + + = ∈ ≠ Xét biệt thức: 2 4b ac ∆ = − * 0khi ∆ = Phương trình … TOAN-BD-bnl2011
yahoo.com.vn 1 Số thực dương a có hai giá trị căn bậc hai PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 1-Căn bậc hai của một số thực âm Thế nào là căn bậc hai của một số thực dương a ? Cho ví dụ … Tổng quát:Căn bậc hai của số thực a 4 1,276 7

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình