Ch3Coona H2So4 Phương Trình Ion Rút Gọn Phản Ứng Giữa Ch3Coona Và H2So4 Là:

Phương trình ion đầy đủ: 2CH3COO- + 2Na+ + 2H++ SO42- → 2CH3COOH + 2Na++ SO42-

Phương trình ion rút gọn: CH3COO- + H+→ CH3COOH

Đáp án cần chọn là: a

Đang xem: Ch3coona h2so4 phương trình ion

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các cặp ion sau trong dung dịch : (1); H+ và HCO3-, (2); AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4): Ca2+ + HCO3-, (5). OH- và Zn2+, (6), K+ + NO3-, (7): Na+ và HS-; (8). H+ + AlO2-.Những cặp ion nào phản ứng được với nhau:

Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các phản ứng đều có cùng phương trình ion rút gọn là

Xem thêm: Các Hàm Trong Excel Cho Dân Văn Phòng, 15+ Hàm Cơ Bản Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

Cho các phản ứng sau:

(a) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

(b) NH4HCO3 + 2KOH → K2CO3 + NH3 + 2H2O

(c) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

(d) Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

(e) Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3↓ + 2KOH

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn HCO3‑ + OH‑ → CO32- + H2O là

Cho các phương trình hóa học sau:

(a) ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S↑

(b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑

(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3↑+ 3H2S↑ + 6NaCl

(d) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S↑

Số phương trình hóa học có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

Xem thêm: Chia Sẻ Khóa Học Forex VỀ Khã“A HỌC CỦA ThẦY TrẦN QuỐC Minh

Trong dung dịch X chứa đồng thời các ion: Na+ (0,2 mol); Mg2+ (0,15 mol) và SO42-( x mol). Giá trị của x là

Một dung dịch có chứa các ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M; Cu2+ 0,2M; (SO_4^{2 – }) 0,1M; Cl- xM. Giá trị của x là:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình