Phân Tích Biện Pháp Cầm Giữ Tài Sản Luận Văn, Cầm Giữ Tài Sản

Luật sư Việt Nam » Tin tức » Đời sống – Xã hội » Nghiên cứu – Trao đổi » Phân tích – Nghiên cứu » Trao đổi – Ý kiến » Nhìn ra thế giới » Tin thế giới » Kinh tế – Pháp luật » Pháp luật – Đầu tư

Đang xem: Cầm giữ tài sản luận văn

(LSO) – Bu1ed9 luu1eadt du00e2n su1ef1 (BLDS) nu0103m 2015 cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c thi hu00e0nh tu1eeb ngu00e0y 01/01/2017 u0111u00e3 u0111u00e1nh du1ea5u bu01b0u1edbc phu00e1t triu1ec3n to lu1edbn u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c quan hu1ec7 du00e2n su1ef1, quan hu1ec7 kinh tu1ebf trong mu00f4i tru01b0u1eddng kinh doanh u0111a ngu00e0nh, u0111a nghu1ec1 tu1ea1i Viu1ec7t Nam.u00a0u0110u1ec3 hu1ea1n chu1ebf ru1ee7i ro, bu1ea3o u0111u1ea3m quyu1ec1n vu00e0 lu1ee3i u00edch chu00ednh u0111u00e1ng cu1ee7a cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 trong quan hu1ec7 nghu0129a vu1ee5, cu00e1c biu1ec7n phu00e1p bu1ea3o u0111u1ea3m thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 du00e2n su1ef1 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh cu1ee5 thu1ec3, ru00f5 ru00e0ng trong BLDS 2015. Trong u0111u00f3, biu1ec7n phu00e1p cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n lu00e0 mu1ed9t biu1ec7n phu00e1p cu00f3 vai tru00f2 quan tru1ecdng tru00ean thu1ef1c tu1ebf, gu00f3p phu1ea7n tu00edch cu1ef1c trong viu1ec7c u0111u1ea3m bu1ea3o quyu1ec1n lu1ee3i cho cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 trong quan hu1ec7 nghu0129a vu1ee5. Bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y su1ebd bu00ecnh luu1eadn lu00e0m ru00f5 hu01a1n vu1ec1 biu1ec7n phu00e1p nu00e0y vu00e0 kiu1ebfn nghu1ecb mu1ed9t su1ed1 giu1ea3i phu00e1p hou00e0n thiu1ec7n.

Cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Bu1ed9 luu1eadt Du00e2n su1ef1 2015 (Nguu1ed3n: internet).

1. Khu00e1i quu00e1t chung vu1ec1 cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n

1.1. Khu00e1i niu1ec7m cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n

Theo quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 346
BLDS 2015, u201ccu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n lu00e0 viu1ec7c bu00ean
cu00f3 quyu1ec1n (sau u0111u00e2y gu1ecdi lu00e0 bu00ean cu1ea7m giu1eef) u0111ang nu1eafm giu1eef hu1ee3p phu00e1p tu00e0i su1ea3n lu00e0 u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng
cu1ee7a hu1ee3p u0111u1ed3ng song vu1ee5 u0111u01b0u1ee3c chiu1ebfm giu1eef tu00e0i su1ea3n trong tru01b0u1eddng hu1ee3p bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5
khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n hou1eb7c thu1ef1c hiu1ec7n khu00f4ng u0111u00fang nghu0129a vu1ee5u201d.

u0110u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh lu00e0 biu1ec7n phu00e1p bu1ea3o u0111u1ea3m cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n, cu1ea7n phu1ea3i cu00f3 cu00e1c yu1ebfu tu1ed1:

Thu1ee9 nhu1ea5t, viu1ec7c cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n phu1ea3i xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb mu1ed9t hu1ee3p u0111u1ed3ng song vu1ee5. Hu1ee3p u0111u1ed3ng song vu1ee5 lu00e0 hu1ee3p u0111u1ed3ng mu00e0 cu00e1c bu00ean chu1ee7 thu1ec3 u0111u1ec1u cu00f3 cu00e1c quyu1ec1n vu00e0 nghu0129a vu1ee5 u0111u1ed1i vu1edbi nhau. Trong hu1ee3p u0111u1ed3ng song vu1ee5, bu00ean cu1ea7m giu1eef u0111u00e3 thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 nhu01b0ng bu00ean kia lu1ea1i khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n hou1eb7c thu1ef1c hiu1ec7n khu00f4ng u0111u00fang nghu0129a vu1ee5 u0111u1ed1i vu1edbi bu00ean cu00f3 quyu1ec1n.

Thu1ee9 hai, u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng cu1ee7a hu1ee3p u0111u1ed3ng song
vu1ee5 phu1ea3i lu00e0 tu00e0i su1ea3n.Vu1edbi cu00e1ch phu00e2n lou1ea1i du1ef1a theo u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng cu1ee7a hu1ee3p u0111u1ed3ng, hu1ee3p u0111u1ed3ng
cu00f3 hai lou1ea1i, mu1ed9t lou1ea1i cu00f3 u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng lu00e0 tu00e0i su1ea3n nhu01b0 hu1ee3p u0111u1ed3ng mua bu00e1n, tu1eb7ng cho
tu00e0i su1ea3n, hu1ee3p u0111u1ed3ng gia cu00f4ngu2026 mu1ed9t lou1ea1i cu00f3 u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng lu00e0 cu00f4ng viu1ec7c nhu01b0 hu1ee3p u0111u1ed3ng gu1eedi
giu1eef, hu1ee3p u0111u1ed3ng vu1eadn chuyu1ec3nu2026 Chu1ec9 cu00e1c hu1ee3p u0111u1ed3ng cu00f3 u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng lu00e0 tu00e0i su1ea3n thu00ec bu00ean cu00f3
quyu1ec1n mu1edbi cu00f3 quyu1ec1n nu1eafm giu1eef tu00e0i su1ea3n.

Thu1ee9 ba, bu00ean cu00f3 quyu1ec1n chiu1ebfm giu1eef tu00e0i su1ea3n mu1ed9t cu00e1ch hu1ee3p phu00e1p. Thu00f4ng thu01b0u1eddng,
viu1ec7c chiu1ebfm giu1eef tu00e0i su1ea3n lu00e0 do u0111u01b0u1ee3c bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 chuyu1ec3n giao hou1eb7c lu00e0 ku1ebft quu1ea3 cu1ee7a
viu1ec7c thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a bu00ean cu1ea7m giu1eef.

Thu1ee9 tu01b0, bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 cu00f3 su1ef1 vi phu1ea1m hu1ee3p u0111u1ed3ng. Khi bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n hou1eb7c thu1ef1c hiu1ec7n khu00f4ng u0111u00fang nghu0129a vu1ee5 thu00ec bu00ean cu00f3 quyu1ec1n hay bu00ean cu1ea7m giu1eef cu00f3 quyu1ec1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n. Cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n phu00e1t sinh ngay khi cu00f3 su1ef1 vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 mu00e0 khu00f4ng cu1ea7n cu00f3 su1ef1 thu1ecfa thuu1eadn cu1ee7a cu00e1c bu00ean.

1.2. u0110u1eb7c u0111iu1ec3m cu1ee7a cu1ea9m giu1eef tu00e0i su1ea3n

Ngou00e0i nhu1eefng u0111u1eb7c u0111iu1ec3m chung cu1ee7a
biu1ec7n phu00e1p bu1ea3o u0111u1ea3m, cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n cu00f2n cu00f3 hai u0111u1eb7c u0111iu1ec3m quan tru1ecdng u0111u00f3 lu00e0:

Thu1ee9 nhu1ea5t, cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n phu00e1t sinh khu00f4ng du1ef1a tru00ean cu01a1 su1edf su1ef1
thu1ecfa thuu1eadn cu1ee7a cu00e1c bu00ean bu1ea3o u0111u1ea3m. u0110u00e2y lu00e0 mu1ed9t biu1ec7n phu00e1p tu1ef1 vu1ec7 trong quan hu1ec7 du00e2n su1ef1 nhu1eb1m
bu1ea3o vu1ec7 quyu1ec1n vu00e0 lu1ee3i u00edch chu00ednh u0111u00e1ng cu1ee7a bu00ean cu00f3 quyu1ec1n. u0110u1ed1i vu1edbi biu1ec7n phu00e1p nu00e0y,
phu00e1p luu1eadt cho phu00e9p bu00ean cu00f3 quyu1ec1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n cu1ee7a bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 mu00e0 khu00f4ng cu1ea7n
xem xu00e9t nguyu00ean nhu00e2n khiu1ebfn cho bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 thu1ecfa thuu1eadn.

Vu00ed du1ee5: A thuu00ea chiu1ebfc xe cu1ee7a anh B u0111u1ec3 chu1edf cu1ea3 nhu00e0 u0111i du lu1ecbch. Vu00e0 hai
bu00ean u0111u00e3 thu1ecfa thuu1eadn mu1ecdi hu01b0 hu1ecfng vu1ec1 xe trong quu00e1 tru00ecnh thuu00ea xe su1ebd do A khu1eafc phu1ee5c
vu00e0 B su1ebd cu00f3 tru00e1ch nhiu1ec7m thanh tou00e1n chi phu00ed khu1eafc phu1ee5c sau khi tru1ea3 xe. Tru00ean u0111u01b0u1eddng
u0111i, xe cu1ee7a B bu1ecb hu1ecfng u0111iu1ec1u hu00f2a. A u0111u00e3 su1eeda u0111iu1ec1u hu00f2a cho xe cho B nhu01b0ng lu00fac giao xe
B khu00f4ng chu1ecbu thanh tou00e1n tiu1ec1n su1eeda u0111iu1ec1u hu00f2a, lu00fac nu00e0y A cu00f3 quyu1ec1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n
mu00e0 khu00f4ng cu1ea7n thu1ecfa thuu1eadn vu1edbi B.

Thu1ee9 hai, cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n khu00f4ng cu00f3 thu1eddi hu1ea1n. Khou1ea3n 4 u0110iu1ec1u 349 BLDS 2015 quy u0111u1ecbnh bu00ean cu1ea7m giu1eef chu1ec9 phu1ea3i giao lu1ea1i tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef khi bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 u0111u00e3 thu1ef1c hiu1ec7n xong nghu0129a vu1ee5 vu1edbi mu00ecnh. Nu00f3i cu00e1ch khu00e1c, cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n khu00f4ng quy u0111u1ecbnh thu1eddi hu1ea1n cu1ee5 thu1ec3 mu00e0 ku00e9o du00e0i cho u0111u1ebfn khi bu00ean vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5.

2. Quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt vu1ec1 cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n

Cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh trong BLDS 2015 tu1eeb u0110iu1ec1u 346 u0111u1ebfn u0110iu1ec1u 350.

Vu1ec1 xu00e1c lu1eadp cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n, Khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 347 quy u0111u1ecbnh u201cCu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n phu00e1t sinh tu1eeb thu1eddi u0111iu1ec3m u0111u1ebfn hu1ea1n thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 mu00e0 bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n hou1eb7c thu1ef1c hiu1ec7n khu00f4ng u0111u00fang nghu0129a vu1ee5u201d. Khi cu00f3 hu00e0nh vi vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5, cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n ngay lu1eadp tu1ee9c phu00e1t sinh. Quyu1ec1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n khi cu00f3 cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n nhu01b0 u0111u00e3 phu00e2n tu00edch u1edf tru00ean.

Hiu1ec7u lu1ef1c u0111u1ed1i khu00e1ng vu1edbi ngu01b0u1eddi
thu1ee9 ba phu00e1t sinh tu1eeb thu1eddi u0111iu1ec3m bu00ean cu1ea7m giu1eef chiu1ebfm giu1eef tu00e0i su1ea3n. Khi cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n
u0111u01b0u1ee3c xu00e1c lu1eadp mu1ed9t cu00e1ch hu1ee3p phu00e1p, bu00ean cu1ea7m giu1eef cu00f3 quyu1ec1n truy u0111u00f2i tu00e0i su1ea3n vu00e0 u0111u01b0u1ee3c
u01b0u tiu00ean thanh tou00e1n theo quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0111iu1ec1u 308 BLDS 2015. Hiu1ec7u lu1ef1c u0111u1ed1i khu00e1ng vu1edbi
ngu01b0u1eddi thu1ee9 ba cu1ee7a biu1ec7n phu00e1p cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n cu00f3 khu1ea3 nu0103ng u0111u1ed1i khu00e1ng ru1ea5t lu1edbn, vu00ec
khi bu00ean cu1ea7m giu1eef u0111u00e3 chiu1ebfm giu1eef tu00e0i su1ea3n thu00ec chu1ec9 phu1ea3i tru1ea3 lu1ea1i tu00e0i su1ea3n khi bu00ean cu00f3
nghu0129a vu1ee5 u0111u00e3 thu1ef1c hiu1ec7n xong nghu0129a vu1ee5 vu1edbi mu00ecnh vu00e0 khu00f4ng cu00f3 bu1ea5t ku00ec mu1ed9t ngou1ea1i lu1ec7
nu00e0o.

Vu00ed du1ee5: Trong tru01b0u1eddng hu1ee3p tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu1ebf chu1ea5p tru01b0u1edbc u0111u00f3
vu00e0 biu1ec7n phu00e1p thu1ebf chu1ea5p u0111u00e3 u0111u0103ng ku00ed. Khi bu00ean nhu1eadn thu1ebf chu1ea5p muu1ed1n xu1eed lu00fd tu00e0i su1ea3n thu1ebf
chu1ea5p u0111ang bu1ecb cu1ea7m giu1eef, bu00ean nhu1eadn thu1ebf chu1ea5p phu1ea3i tu1ef1 mu00ecnh thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 u0111u1ed1i vu1edbi
bu00ean cu1ea7m giu1eef hou1eb7c yu00eau cu1ea7u bu00ean thu1ebf chu1ea5p thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 mu1edbi cu00f3 thu1ec3 thu hu1ed3i tu00e0i
su1ea3n u0111u1ec3 xu1eed lu00fd u0111u01b0u1ee3c.

Quyu1ec1n vu00e0 nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a bu00ean cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh nhu01b0 sau:

“u0110iu1ec1u 348. Quyu1ec1n cu1ee7a bu00ean cu1ea7m giu1eef

1. Yu00eau cu1ea7u bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 phu1ea3i thu1ef1c
hiu1ec7n u0111u1ea7y u0111u1ee7 nghu0129a vu1ee5 phu00e1t sinh tu1eeb hu1ee3p u0111u1ed3ng song vu1ee5.

2. Yu00eau cu1ea7u bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 phu1ea3i thanh
tou00e1n chi phu00ed cu1ea7n thiu1ebft cho viu1ec7c bu1ea3o quu1ea3n, giu1eef gu00ecn tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef.

3. u0110u01b0u1ee3c khai thu00e1c tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef u0111u1ec3 thu
hoa lu1ee3i, lu1ee3i tu1ee9c nu1ebfu u0111u01b0u1ee3c bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 u0111u1ed3ng u00fd.

Giu00e1 tru1ecb cu1ee7a viu1ec7c khai thu00e1c tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef u0111u01b0u1ee3c bu00f9 tru1eeb vu00e0o giu00e1 tru1ecb nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5.

u0110iu1ec1u 349. Nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a bu00ean cu1ea7m giu1eef

1. Giu1eef gu00ecn, bu1ea3o quu1ea3n tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef.

2. Khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c thay u0111u1ed5i tu00ecnh tru1ea1ng cu1ee7a
tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef.

3. Khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec3n giao, su1eed du1ee5ng tu00e0i
su1ea3n cu1ea7m giu1eef nu1ebfu khu00f4ng cu00f3 su1ef1 u0111u1ed3ng u00fd cu1ee7a bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5.

4. Giao lu1ea1i tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef khi nghu0129a vu1ee5
u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n.

5. Bu1ed3i thu01b0u1eddng thiu1ec7t hu1ea1i nu1ebfu lu00e0m mu1ea5t hou1eb7c
hu01b0 hu1ecfng tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef.u201d

Bu00ean cu1ea7m giu1eef cu00f3 quyu1ec1n:

+ Yu00eau cu1ea7u bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 u0111u1ed1i vu1edbi mu00ecnh. Tuy nhiu00ean ngay cu1ea3 khi khu00f4ng cu00f3 biu1ec7n phu00e1p bu1ea3o u0111u1ea3m cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n, bu00ean cu00f3 quyu1ec1n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 yu00eau cu1ea7u bu00ean vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5. Viu1ec7c cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n nhu1eb1m nu00e2ng cao tru00e1ch nhiu1ec7m thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5.

+ Khai thu00e1c tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef u0111u1ec3 thu hoa lu1ee3i, lu1ee3i tu1ee9c nu1ebfu bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 u0111u1ed3ng u00fd. Bu00ean cu1ea7m giu1eef khu00f4ng phu1ea3i lu00e0 chu1ee7 su1edf hu1eefu cu1ee7a tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef. Do vu1eady nu1ebfu muu1ed1n khai thu00e1c tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef cu1ea7n cu00f3 su1ef1 u0111u1ed3ng u00fd cu1ee7a bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5. Quy u0111u1ecbnh nu00e0y nhu1eb1m giu00fap bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 tu0103ng khu1ea3 nu0103ng thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 vu00e0 giu00fap bu00ean cu1ea7m giu1eef bu00f9 u0111u1eafp nhu1eefng chi phu00ed phu00e1t sinh trong quu00e1 tru00ecnh cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n, nhu1ea5t lu00e0 trong tru01b0u1eddng hu1ee3p bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 trong thu1eddi gian du00e0i.

+ Yu00eau cu1ea7u bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 thanh tou00e1n chi phu00ed cu1ea7n thiu1ebft u0111u1ec3 bu1ea3o quu1ea3n, giu1eef gu00ecn tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef. Nhu1eefng tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef cu00f3 yu00eau cu1ea7u vu1ec1 bu1ea3o quu1ea3n khu00e1c nhau. Cu00f3 nhu1eefng tu00e0i su1ea3n chu1ec9 phu1ea3i bu1ea3o quu1ea3n u1edf u0111iu1ec1u kiu1ec7n thu01b0u1eddng, cu00f3 nhu01b0ng tu00e0i su1ea3n phu1ea3i bu1ea3o quu1ea3n u1edf u0111iu1ec1u kiu1ec7n u0111u1eb7c biu1ec7t vu00e0 khi bu00ean cu1ea7m giu1eef thu1ef1c hiu1ec7n viu1ec7c bu1ea3o quu1ea3n u0111u00f3 thu00ec bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 phu1ea3i thanh tou00e1n chi phu00ed cho viu1ec7c bu1ea3o du01b0u1ee1ng. Thu1ef1c chu1ea5t viu1ec7c bu00ean cu1ea7m giu1eef bu1ea3o quu1ea3n, giu1eef gu00ecn tu00e0i su1ea3n cu1ee7a bu00ean cu1ea7m giu1eef lu00e0 thu1ef1c hiu1ec7n thay cho bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5. do vu1eady bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 phu1ea3i thanh tou00e1n nhu1eefng chi phu00ed nu00e0y cho bu00ean cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n.

Bu00ean cu1ea7m giu1eef cu00f3 cu00e1c nghu0129a vu1ee5:

+ Bu1ea3o quu1ea3n, giu1eef gu00ecn, khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c thay u0111u1ed5i tu00ecnh tru1ea1ng tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef, khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec3n giao, su1eed du1ee5ng tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef nu1ebfu khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 u0111u1ed3ng u00fd. Cu00e1c nghu0129a vu1ee5 nu00e0y tu01b0u01a1ng u1ee9ng vu1edbi cu00e1c quyu1ec1n cu1ee7a bu00ean cu1ea7m giu1eef.

+ Giao lu1ea1i tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef khi nghu0129a vu1ee5 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n.

Xem thêm: dàn ý nghị luận về 1 ý kiến bàn về văn học

Xem thêm: File Excel Nhật Ký Ép Cọc Bê Tông 2019, Bảng Nhật Ký Ép Cọc

bu00ean cu00f3 quyu1ec1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n u0111u1ec3 nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch bu1ea3o u0111u1ea3m thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5. Khi nghu0129a vu1ee5 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n, bu00ean cu1ea7m giu1eef phu1ea3i tru1ea3 lu1ea1i tu00e0i su1ea3n cho bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5.

+ Bu1ed3i thu01b0u1eddng thiu1ec7t hu1ea1i nu1ebfu
lu00e0m mu1ea5t, hu01b0 hu1ecfng tu00e0i su1ea3n. Bu00ean cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n cu00f3 nghu0129a vu1ee5 bu1ea3o quu1ea3n tu00e0i su1ea3n. Do
vu1eady, nu1ebfu lu00e0m hu01b0 hu1ecfng, giu1ea3m su00fat giu00e1 tru1ecb cu1ee7a tu00e0i su1ea3n thu00ec bu00ean cu1ea7m giu1eef phu1ea3i bu1ed3i thu01b0u1eddng
thiu1ec7t hu1ea1i.

Theo quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0111iu1ec1u 350
BLDS 2015, cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n chu1ea5m du1ee9t khi cu00f3 mu1ed9t trong cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p sau:

Thu1ee9 nhu1ea5t, bu00ean cu1ea7m giu1eef khu00f4ng cu00f2n chiu1ebfm giu1eef tu00e0i su1ea3n tru00ean thu1ef1c tu1ebf. Viu1ec7c
nu00e0y cu00f3 thu1ec3 do bu00ean thu1ee9 ba chiu1ebfm giu1eef tu00e0i su1ea3n tru00e1i phu00e1p luu1eadt hou1eb7c bu00ean cu1ea7m giu1eef
khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n quyu1ec1n cu1ea7m giu1eef nu1eefa. Tuy nhiu00ean khi tu00e0i su1ea3n bu1ecb chiu1ebfm giu1eef tru00e1i phu00e1p
luu1eadt, bu00ean cu1ea7m giu1eef cu00f3 quyu1ec1n truy u0111u00f2i tu00e0i su1ea3n. Do vu1eady khi bu00ean cu1ea7m giu1eef khu00f4ng thu1ef1c
hiu1ec7n quyu1ec1n chiu1ebfm giu1eef thu00ec chiu1ebfm giu1eef tu00e0i su1ea3n chu1ea5m du1ee9t.

Thu1ee9 hai, cu00e1c bu00ean thu1ecfa thuu1eadn thay thu1ebf cu1ea7m cu1ed1 bu1eb1ng biu1ec7n phu00e1p bu1ea3o u0111u1ea3m
khu00e1c. Vu1ea5n u0111u1ec1 nu00e0y nu1eb1m trong phu1ea1m vi quyu1ec1n tu1ef1 u0111u1ecbnh u0111ou1ea1t cu1ee7a cu00e1c bu00ean trong quan hu1ec7
hu1ee3p u0111u1ed3ng. Cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 cu00f3 thu1ec3 thu1ecfa bu1ea5t cu1ee9 biu1ec7n phu00e1p bu1ea3o u0111u1ea3m nu00e0o mu00e0 phu00e1p luu1eadt quy
u0111u1ecbnh u0111u1ec3 thay thu1ebf biu1ec7n phu00e1p cu1ea7m giu1eef.

Thu1ee9 ba, nghu0129a vu1ee5 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n xong. Khi thu1ef1c hiu1ec7n xong nghu0129a vu1ee5
thu00ec mu1ee5c u0111u00edch bu1ea3o u0111u1ea3m thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 u0111u00e3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c. Do vu1eady cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n chu1ea5m
du1ee9t.

Thu1ee9 tu01b0, tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef khu00f4ng cu00f2n. Cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n lu00e0 viu1ec7c bu00ean cu00f3
quyu1ec1n chiu1ebfm giu1eef tu00e0i su1ea3n cu1ee7a bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5. Khi tu00e0i su1ea3n khu00f4ng cu00f2n thu00ec cu1ea7m giu1eef
u0111u01b0u01a1ng nhiu00ean chu1ea5m du1ee9t.

Thu1ee9 nu0103m, theo thu1ecfa thuu1eadn cu1ee7a cu00e1c bu00ean. Bu1ea3n chu1ea5t cu1ee7a giao ku1ebft hu1ee3p u0111u1ed3ng du00e2n su1ef1 lu00e0 su1ef1 thu1ecfa thuu1eadn. Tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c hu1ee3p u0111u1ed3ng cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c phu00e1p luu1eadt u0111u1ec1u lu00e0 hu1ec7 quu1ea3 su1ef1 thu1ecfa thuu1eadn cho du00f9 su1ef1 thu1ecfa thuu1eadn u0111u00f3 u0111u01b0u1ee3c thu1ec3 hiu1ec7n u1edf hu00ecnh thu1ee9c nu00e0o. Do u0111u00f3, biu1ec7n phu00e1p cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 chu1ea5m du1ee9t theo thu1ecfa thuu1eadn giu1eefa bu00ean cu00f3 quyu1ec1n vu00e0 bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5.

3. Mu1ed9t su1ed1 hu1ea1n chu1ebf vu00e0 u0111u1ec1 xuu1ea5t hou00e0n thiu1ec7n biu1ec7n phu00e1p cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n

3.1. Mu1ed9t su1ed1 hu1ea1n chu1ebf cu1ee7a biu1ec7n phu00e1p cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n

+ Vu1ec1 cu0103n cu1ee9 phu00e1t sinh cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n: Hiu1ec7n nay BLDS 2015 quy u0111u1ecbnh bu00ean cu00f3 quyu1ec1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n khi cu00f3 su1ef1 vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 mu00e0 khu00f4ng quan tu00e2m u0111u1ebfn viu1ec7c vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 lu00e0 do nguyu00ean nhu00e2n chu1ee7 quan hay khu00e1ch quan. Trong tru01b0u1eddng hu1ee3p vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 do su1ef1 kiu1ec7n bu1ea5t khu1ea3 khu00e1ng hay hou00e0n tou00e0n do lu1ed7i cu1ee7a bu00ean cu00f3 quyu1ec1n thu00ec viu1ec7c quy u0111u1ecbnh nhu01b0 vu1eady lu00e0 chu01b0a phu00f9 hu1ee3p.

+ Vu1ec1 thu1eddi hu1ea1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n: BLDS 2015 khu00f4ng quy u0111u1ecbnh cu1ee5 thu1ec3 vu1ec1 thu1eddi hu1ea1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n nhu01b0 hiu1ec7n nay su1ebd gu00e2y ru1ea5t nhiu1ec1u khu00f3 khu0103n khi cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 u00e1p du1ee5ng tru00ean thu1ef1c tu1ebf. Viu1ec7c khu00f4ng u0111u1eb7t ra thu1eddi hu1ea1n cu1ea7m giu1eef su1ebd gu00e2y khu00f3 khu0103n, bu1ea5t lu1ee3i cho bu00ean cu00f3 quyu1ec1n bu1edfi khu00f4ng biu1ebft su1ebd phu1ea3i cu1ea7m giu1eef trong bao lu00e2u thu00ec bu00ean vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 mu1edbi hou00e0n thu00e0nh nghu0129a vu1ee5. Thu1eddi hu1ea1n cu1ea7m giu1eef cu00f3 tu1ea7m quan tru1ecdng u0111u1eb7c biu1ec7t u0111u1ed1i vu1edbi tru01b0u1eddng hu1ee3p tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef cu1ea7n phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c bu1ea3o quu1ea3n trong u0111iu1ec1u kiu1ec7n u0111u1eb7c biu1ec7t, cu1ea7n cu00f3 chi phu00ed cao. Thu00f4ng thu01b0u1eddng, chi phu00ed bu1ea3o quu1ea3n tu00e0i su1ea3n su1ebd do bu00ean cu1ea7m giu1eef thanh tou00e1n tru01b0u1edbc, sau u0111u00f3 yu00eau cu1ea7u bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 thanh tou00e1n lu1ea1i cho mu00ecnh. Viu1ec7c khu00f4ng quy u0111u1ecbnh thu1eddi hu1ea1n cu1ea7m giu1eef su1ebd gu00e2y khu00f3 khu0103n cho bu00ean cu1ea7m giu1eef khi bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 khu00f4ng tu1ef1 giu00e1c thanh tou00e1n nghu0129a vu1ee5 chu00ednh. Mu1eb7t khu00e1c, bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 bu1ecb vi phu1ea1m lu1ea1i phu1ea3i gu00e1nh chu1ecbu chi phu00ed bu1ea3o quu1ea3n cho chu00ednh tu00e0i su1ea3n bu1ea3o u0111u1ea3m.

+ Vu1ec1 xu1eed lu00fd tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef: Hiu1ec7n nay, BLDS 2015 khu00f4ng quy u0111u1ecbnh vu1ec1 cu01a1 chu1ebf xu1eed lu00fd tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef. u0110iu1ec1u nu00e0y gu00e2y u1ea3nh hu01b0u1edfng ru1ea5t lu1edbn u0111u1ed1i vu1edbi quyu1ec1n cu1ee7a cho bu00ean cu1ea7m giu1eef. Vu00ec bu00ean cu1ea7m giu1eef khu00f4ng tu1ef1 u0111u1ecbnh u0111ou1ea1t u0111u01b0u1ee3c tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef. Chu00ednh u201clu1ed7 hu1ed5ngu201d nu00e0y tu1ea1o u0111iu1ec1u kiu1ec7n cho bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 ku00e9o du00e0i thu1eddi gian vi phu1ea1m bu1edfi hu1ecd biu1ebft chu1eafc ru1eb1ng, tu00e0i su1ea3n cu1ee7a mu00ecnh vu1eabn u0111u01b0u1ee3c bu00ean cu1ea7m giu1eef bu1ea3o quu1ea3n mu00e0 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c u0111u1ecbnh u0111ou1ea1t (theo nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a bu00ean cu1ea7m giu1eef u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 349 BLDS nu0103m 2015). Du1ef1a vu00e0o u0111iu1ec3m nu00e0y, bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 khi phu1ea3i thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 vu1edbi chu1ee7 thu1ec3 khu00e1c su1ebd u0111u01b0a tu00e0i su1ea3n tru1edf thu00e0nh u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng cu1ee7a cu1ea7n giu1eef tu00e0i su1ea3n nhu1eb1m tru1ed1n tru00e1nh viu1ec7c thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 vu1edbi bu00ean kia. Nhu01b0 vu1eady, trong mu1ed9t su1ed1 tru01b0u1eddng hu1ee3p, bu00ean cu00f3 quyu1ec1n tu1eeb thu1ebf u201cchu1ee7 u0111u1ed9ngu201d lu1ea1i ru01a1i vu00e0o thu1ebf u201cbu1ecb u0111u1ed9ngu201d nu1ebfu bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 u0111u1ec3 lu1ea5y lu1ea1i tu00e0i su1ea3n. Do u0111u00f3, bu00ean cu00f3 quyu1ec1n su1ebd khu00f4ng lu1ef1a chu1ecdn biu1ec7n phu00e1p nu00e0y u0111u1ec3 gu00e2y su1ee9c u00e9p u0111u1ed1i vu1edbi bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 bu1edfi khu00f4ng cu00f3 hiu1ec7u quu1ea3.

3.2. Mu1ed9t su1ed1 kiu1ebfn nghu1ecb hou00e0n thiu1ec7n quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt vu1ec1 biu1ec7n phu00e1p cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n

Thu1ee9 nhu1ea5t, quy u0111u1ecbnh vu1ec1 cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5
do su1ef1 kiu1ec7n bu1ea5t khu1ea3 khu00e1ng hay hou00e0n tou00e0n do lu1ed7i cu1ee7a bu00ean cu00f3 quyu1ec1n. Khou1ea3n 2 u0110iu1ec1u
351 BLDS 2015 quy u0111u1ecbnh: u201cTru01b0u1eddng hu1ee3p bu00ean
cu00f3 nghu0129a vu1ee5 khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n u0111u00fang nghu0129a vu1ee5 do su1ef1 kiu1ec7n bu1ea5t khu1ea3 khu00e1ng thu00ec khu00f4ng phu1ea3i
chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m du00e2n su1ef1, tru1eeb tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00f3 thu1ecfa thuu1eadn khu00e1c hou1eb7c phu00e1p luu1eadt cu00f3
quy u0111u1ecbnh khu00e1cu201d. Nhu01b0 vu1eady, tru01b0u1eddng hu1ee3p hai bu00ean khu00f4ng cu00f3 thu1ecfa thuu1eadn, khi bu00ean vi
phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 chu1ee9ng minh u0111u01b0u1ee3c nghu0129a vu1ee5 u0111u00e3 thu1ecfa thuu1eadn khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n hou1eb7c
thu1ef1c hiu1ec7n khu00f4ng u0111u00fang lu00e0 do su1ef1 kiu1ec7n xu1ea3y ra mu1ed9t cu00e1ch khu00e1ch quan khu00f4ng thu1ec3 lu01b0u1eddng
tru01b0u1edbc u0111u01b0u1ee3c vu00e0 khu00f4ng thu1ec3 khu1eafc phu1ee5c u0111u01b0u1ee3c mu1eb7c du00f9 u0111u00e3 u00e1p du1ee5ng mu1ecdi biu1ec7n phu00e1p cu1ea7n thiu1ebft
vu00e0 khu1ea3 nu0103ng cho phu00e9p thu00ec khu00f4ng phu1ea3i chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m du00e2n su1ef1. u0110u1ed1i vu1edbi biu1ec7n phu00e1p
cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n, viu1ec7c cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n phu00e1t sinh khi bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 vi phu1ea1m
nghu0129a vu1ee5. tuy nhiu00ean u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p do su1ef1 kiu1ec7n bu1ea5t khu1ea3 khu00e1ng hay hou00e0n
tou00e0n do lu1ed7i cu1ee7a bu00ean cu00f3 quyu1ec1n thu00ec viu1ec7c cho phu00e9p bu00ean cu00f3 quyu1ec1n cu00f3 quyu1ec1n cu1ea7m giu1eef
tu00e0i su1ea3n lu00e0 chu01b0a hu1ee3p lu00fd. Do vu1eady cu1ea7n quy u0111u1ecbnh cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p lou1ea1i tru1eeb quyu1ec1n cu1ea7m
giu1eef tu00e0i su1ea3n cu1ee7a bu00ean cu00f3 quyu1ec1n khi bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5.

Thu1ee9 hai, cu1ea7n quy u0111u1ecbnh cu1ee5 thu1ec3 vu1ec1 thu1eddi hu1ea1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n. Nhu01b0 u0111u00e3 phu00e2n
tu00edch u1edf tru00ean, viu1ec7c khu00f4ng quy u0111u1ecbnh thu1eddi hu1ea1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n gu00e2y bu1ea5t lu1ee3i cho bu00ean cu1ea7m
giu1eef. Viu1ec7c quy u0111u1ecbnh thu1eddi hu1ea1n cu1ea7m giu1eef giu00fap bu1ea3o u0111u1ea3m tu1ed1t hu01a1n lu1ee3i u00edch hu1ee3p phu00e1p cu1ee7a
bu00ean cu1ea7m giu1eef u0111u1ed3ng thu1eddi tu0103ng cu01b0u1eddng tru00e1ch nhiu1ec7m cu1ee7a bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5. Khi cu00f3 1 thu1eddi
hu1ea1n cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n, trong thu1eddi hu1ea1n nu00e0y bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 phu1ea3i thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5.
Nu1ebfu hu1ebft thu1eddi hu1ea1n mu00e0 bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 tiu1ebfp tu1ee5c vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 thu00ec bu00ean cu1ea7m giu1eef
tu00e0i su1ea3n u0111u01b0u1ee3c tu00e1c u0111u1ed9ng vu00e0o tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef u0111u1ec3 bu1ea3o vu1ec7 quyu1ec1n lu1ee3i cu1ee7a mu00ecnh. Khi cu00f3
quy u0111u1ecbnh nhu01b0 vu1eady, bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 khu00f4ng thu1ec3 chu00e2y lu1ef3 khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5
trong thu1eddi gian du00e0i vu00ec khi quu00e1 hu1ea1n cu1ea7m giu1eef, bu00ean cu1ea7m giu1eef su1ebd cu00f3 biu1ec7n phu00e1p tu00e1c u0111u1ed9ng
vu00e0o tu00e0i su1ea3n.

Thu1ee9 ba, quy u0111u1ecbnh vu1ec1 biu1ec7n phu00e1p xu1eed lu00fd tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef. Tru00ean thu1ef1c tu1ebf,
khu00f4ng phu1ea3i bao giu1edd giu00e1 tru1ecb tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef cu0169ng lu1edbn hu01a1n giu00e1 tru1ecb nghu0129a vu1ee5 phu1ea3i
thu1ef1c hiu1ec7n mu00e0 giu00e1 tru1ecb cu1ee7a tu00e0i su1ea3n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 bu1eb1ng hou1eb7c nhu1ecf hu01a1n giu00e1 tru1ecb nghu0129a vu1ee5
bu1ea3o u0111u1ea3m. Viu1ec7c khu00f4ng quy u0111u1ecbnh vu1ec1 xu1eed lu00fd tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef lu00e0 mu1ed9t thiu1ebfu su00f3t lu1edbn cu1ee7a
BLDS 2015, lu00e0m mu1ea5t u0111i u00fd nghu0129a cu1ee7a cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n vu1edbi vai tru00f2 mu1ed9t biu1ec7n phu00e1p bu1ea3o
u0111u1ea3m. Khi khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c xu1eed lu00fd tu00e0i su1ea3n bu1ea3o u0111u1ea3m, bu00ean cu00f3 quyu1ec1n chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 khai thu00e1c
tu00e0i su1ea3n u0111u1ec3 bu00f9 tru1eeb nghu0129a vu1ee5 nu1ebfu u0111u01b0u1ee3c bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5 u0111u1ed3ng u00fd. Khi bu00ean cu00f3 nghu0129a vu1ee5
khu00f4ng u0111u1ed3ng u00fd thu00ec bu00ean cu1ea7m giu1eef khu00f4ng thu1ec3 bu1ea3o u0111u1ea3m u0111u01b0u1ee3c quyu1ec1n vu00e0 lu1ee3i u00edch hu1ee3p phu00e1p cu1ee7a
mu00ecnh. Do vu1eady, BLDS 2015 hou1eb7c cu00e1c vu0103n bu1ea3n du01b0u1edbi luu1eadt hu01b0u1edbng du1eabn vu1ec1 biu1ec7n phu00e1p cu1ea7m
giu1eef tu00e0i su1ea3n cu1ea7n cu00f3 quy u0111u1ecbnh vu1ec1 xu1eed lu00fd tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef u0111u1ec3 tu1ea1o u0111iu1ec1u kiu1ec7n cho bu00ean
cu00f3 quyu1ec1n thu1ef1c thi tu1ed1t nhu1ea5t quyu1ec1n nu0103ng cu1ee7a mu00ecnh tru00ean thu1ef1c tu1ebf. Trong tru01b0u1eddng hu1ee3p
bu00ean vi phu1ea1m nghu0129a vu1ee5 khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n hou1eb7c thu1ef1c hiu1ec7n khu00f4ng u0111u00fang nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a
mu00ecnh thu00ec bu00ean cu1ea7m giu1eef cu00f3 quyu1ec1n xu1eed lu00fd tu00e0i su1ea3n u0111u1ea3m bu1ea3o mu1ed9t cu00e1ch nhanh nhu1ea5t, u00edt tu1ed1n
ku00e9m nhu1ea5t nhu01b0ng vu1eabn u0111u1ea3m bu1ea3o khu00e1ch quan, trung thu1ef1c. Mu1eb7t khu00e1c, Bu1ed9 luu1eadt du00e2n su1ef1 nu0103m
2015 cu1ea7n quy u0111u1ecbnh phu01b0u01a1ng thu1ee9c xu1eed lu00fd tu00e0i su1ea3n cu1ea7m giu1eef u0111u1ec3 lou1ea1i tru1eeb viu1ec7c bu00ean cu1ea7m giu1eef
su1ebd tuu1ef3 tiu1ec7n trong viu1ec7c xu1eed lu00ed tu00e0i su1ea3n.

Cu00e1c biu1ec7n phu00e1p bu1ea3o u0111u1ea3m thu1ef1c hiu1ec7n nghu0129a vu1ee5 nu00f3i riu00eang vu00e0 cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n nu00f3i chung cu00f3 u00fd nghu0129a, vai tru00f2 cu1ef1c ku00ec quan tru1ecdng trong viu1ec7c bu1ea3o u0111u1ea3m lu1ee3i u00edch cho cu00e1c bu00ean khi tham gia vu00e0o cu00e1c quan hu1ec7 du00e2n su1ef1. Tuy nhiu00ean cu1ea7n quy u0111u1ecbnh thu1eadt chu1eb7t chu1ebd u0111u1ec3 tru00e1nh viu1ec7c lu1ee3i du1ee5ng ku1ebd hu1edf cu1ee7a luu1eadt u0111u1ec3 xu00e2m hu1ea1i u0111u1ebfn quyu1ec1n vu00e0 lu1ee3i u00edch cu1ee7a bu00ean chu1ee7 thu1ec3 khu00e1c trong quan hu1ec7 du00e2n su1ef1.

HOu00c0NG u0110u00ccNH Du0168NG, TAQSKV2 QK4

DANH Mu1ee4C Tu00c0I LIu1ec6U THAM KHu1ea2O<1> Bu1ed9 luu1eadt Du00e2n su1ef1 2015.<2> Tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Luu1eadt Hu00e0 Nu1ed9i (2019), Giu00e1o tru00ecnh Luu1eadt du00e2n su1ef1 Viu1ec7t Nam, Nxb CAND.<3> Nguyu1ec5n Vu0103n Hu1ee3i (2014), Mu1ed9t su1ed1 vu1ea5n u0111u1ec1 vu1ec1 cu1ea7m giu1eef tu00e0i su1ea3n trong Bu1ed9 luu1eadt du00e2n su1ef1, Tu1ea1p chu00ed Luu1eadt hu1ecdc su1ed1 11/2014.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn