Cách Trình Bày Đồ Án Môn Học, Nckh Sinh Viên, Nghiên Cứu Khoa Học, Khoa Cơ Điện

Trang bìa (xem mẫu kèm theo, có thể vẽ khung tùy ý) hình thức: bìa cứng màu in chữ. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa) Trang lời mở đầu (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo) , Viết ngắn gọn. Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài….. Trang Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo). Trang Mục lục (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo). Trang Danh mục…

Đang xem: Cách trình bày đồ án môn học

*

—— Hƣớng Dẫn TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN MÔN HỌCGVHD: 1 SVTH HƢỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN MÔN HỌC1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo, có thể vẽ khung tùy ý) hình thức: bìa cứng màu in chữ.2. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa)3. Trang lời mở đầu (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo) – Viết ngắn gọn. – Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài…..4. Trang Nhận xét của giảng viên hƣớng dẫn (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)5. Trang Mục lục (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)8. Trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình,.. (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)9. Phụ lục: đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của đồ án, luận văn (xem mẫu kèm theo)10. Cách thể hiện đồ án, luận văn (xem các mẫu kèm theo) – Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1 – Đồ án, luận văn viết trên khổ giấy A4 – Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh hoặc vàng nhạt, – Viết theo chương, mục, các tiểu mục. (không viết theo phần rồi mới đến chương, mục, tiểu mục,…) – Mỗi trang đươc trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo) – Tài liệu tham khảo bắt buộc phải ghi, đưa vào sau phụ lục, xếp theo thứ tự abc – Đóng bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo – đục lỗ – Chữ viết ở các trang của đồ án là size 13, Font Times New Roman, không được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp. – Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…, – Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lô gô của trường …có thể in màu. – Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang. – Các hình vẽ phải được ghi chú phía dưới (VD: Hình thức 1 của chương 1 thì phía dưới hình vẽ ghi Hình 1.1. Sơ đồ bản chất giao tiếp) – Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các trang Danh mục các Bảng, biểu, hình,…GVHD: 2 SVTH – Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo) – Không giới hạn số trang – Định dạng trang theo tiêu chuẩn: Left (3cm); Right, Gutter, Bottom (2cm) – Header, footer được thực hiện như sau: Môn học “Tên đề tài” GVHD Trang Nhóm thực hiện HếtGVHD: 3 SVTH (Mẫu trang bìa) TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT HÀN (Bold, size 15) KHOA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (Bold, size 16) Logo trƣờng ĐỒ ÁN MÔN HỌC (Bold, size 16) ĐỀ TÀI: (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài) Giảng viên hướng dẫn : (Bold, size 14, in hoa) Sinh viên thực hiện: (Bold, size 14, in hoa) Lớp : ………(Bold, in hoa, size 14) Khoá : .………..(Bold, in hoa, size 14) Tp. Đà Nẵng, tháng … năm … (Bold, size 13)GVHD: 4 SVTH (Mẫu) LỜI MỞ ĐẦU (Bold, size 14, xếp sau trang lót,) size 13, …………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..GVHD: 5 SVTH (Mẫu) NHẬN XÉT (Của giảng viên hƣớng dẫn) (Bold, size14, xếp sau trang nhận xét của cơ quan thực tập)size 13………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………GVHD: 6 SVTH (Mẫu) MỤC LỤC ( Bold, size 14) Mở đầu: (size 13) Trang Chƣơng 1…………………………………………… 1.1………………………………………………………. 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3…………………………………………………… …………………………………………………………….

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Tuần 28 Trang 67 Ôn Tập Giữa Học Kì 2 Tiết 8

Xem thêm: Sách Bài Tập Vật Lý Đại Cương Tập 1 (Cơ Nhiệt) Phần Cơ Học, Sách Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1 Lương Duyên Bình

1.2 7 1.2.1 1.2.2……………………………… 1.3…………………………………. ……………………………………….. 22 Chƣơng 2………………………………………………. 2.1….. 2.1.1…. 2.1.2….. 2.2 ….. ….. Chƣơng 3 50 3.1….. 3.1.1…. 3.1.2…. 3.2 ……………… KẾT LUẬN 120 PHỤ LỤC 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 130 Ghi chú: – In đậm và in hoa tiêu đề của các chương, mục lớn – Chữ số thứ nhất chỉ thứ tự chương – Chử số thứ 2 chỉ thứ tự mục trong chương – Chữ số thứ 3,…,chỉ thứ tự các tiểu mụcGVHD: 7 SVTH (Mẫu) DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH (In đậm, in hoa, size14) BÁNG 1.1 (size 13)……………………………………………………………………………………… BẢNG 1.2………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. SƠ ĐỒ 1.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. HÌNH 1.1 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. Ghi chú:- Xếp sau trang Mục lục- Chữ số thứ nhất chỉ tên chương- Chữ số thứ hai chỉ thứ tự bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương- Ở cuối mỗi bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương phải có ghi chú, giải thích, nêu rõ nguồn trích hoặc sao chụp,… GVHD: 8 SVTH (Mẫu) Trình bày mỗi trang của khoá luận, Đồ án TN Bắt đầu đánh số trang từ chương 1, in đậm tiêu đề các chương, các mục ( đánh số trang trên header, tên GVHD và SVTH trên Footer) size 10 Chƣơng 1: size 13…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..GVHD: 9 SVTH (Mẫu) PHỤ LỤC (kèm theo)Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm mimh họa hoặc hỗ trợcho nội dung luận văn nhƣ: số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh…Phụ lục không đƣợc dày hơn phần chính của luận vănGVHD: 10 SVTH (Mẫu) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt:1. An cư với lạc nghiệp, tập thể tác giả, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 20042. Chi tiết máy, tài liệu học tập, Đại học Công nghiệp Tp.HCM, lưu hành nội bộ, 2006.3. ………………. Tiếng Anh:1. Bouding K.E (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.2. Andeson, JE (1985), The RelativeIneffciency of Quota, The Cheese case, American Economic review, 74 (1), pp 78-90.3. ……………….. Ghi chú:- Danh mục tài liệu tham khảo phải xếp theo abc tên tài liệu, tác giả, nơi và năm phát hành.- Nếu xếp theo tên tác giả thì xếp abc theo họ, sau đó đến tên tài liệu, nơi và năm phát hành.- Danh mục tài liệu tham khảo xếp cuối cùng, sau các trang phụ lục. GVHD: 11 SVTH

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án