cách giải bài tập vi sinh vật

 chú ý:   Nếu tập tin bị lỗi em kéo xuống dưới cùng và kích vào “tải xuống” hoặc mở ra “xem” và làm bài tập 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

KÍCH THƯỚC CỦA TẾ BÀO VÀ SỰ NHÂN LÊN CỦA VI SINH VẬT

I. KÍCH THƯỚC CỦA TẾ BÀO

Nếu tế bào có hình cầu: S = 4ПR2

                                                        V = 4ПR3/3 → S/V = ?

II. SINH TRƯỞNG Ở VI SINH VẬT

I. Lí thuyết:

            – Sự sinh trưởng của vi sinh vật qua 4 pha

            + Pha tiềm phát. Tế bào không tăng lên

            + Pha luỹ thừa: Tăng theo cấp số nhân.

            + Pha cân bằng: Số tế bào sinh = Số tế bào chết.

            – Các công thức:

1. Tính số lần phân chia: No là số tế bào ban đầu

                                                n là số lần nhân đôi

                                                Nt = N0 .2n

2. Tính hằng số tốc độ sinh trưởng

    V=   n/t  

3. Thời gian thế hệ.

Đang xem: Cách giải bài tập vi sinh vật

    g= 1/V = t/n (1h=60) phút.

*

   V= 1/g

II. Bài tập vận dụng

Bài 1.

  Cho bảng sau:

Thời gian (phút)

Số lần phân chia

2n

Số tế bào của quần thể

0

0

1

1

30

1

2

2

60

2

4

4

90

3

8

8

a.                     Hãy cho biết thời gian thế hệ (g) và tốc độ sinh trưởng riêng của loài sinh vật trên?

b.                    Giả sử, cấy một lượng khoảng 200 tế bào vi sinh vật trên vào môi trường dinh dưỡng C, nhận thấy pha cân bằng đạt được sau 7 giờ với tổng số tế bào là 1638400 tb/ml. Liệu vi khuẩn có qua pha tiềm phát không?

Bài 2 : Trong điều kiện nuôi ủ vi khuẩn Salmonella typhimurium ở 370C người ta đếm được .

Sau 6 giờ có 6,31.106 tế bào/1cm3. Sau 8 giờ có 8,47.107 tế bào/1cm3.

Hãy tính hằng số tốc độ sinh trưởng (V) và thời giam của 1 lứa (g).

Bµi3: Người ta đã đếm được số lượng tế bào vi khuẩn lao nuôi cấy ở nhiệt độ 370C sau 2 giờ nuôi cấy là 2,31.106 tế bào/cm3, sau 4 giờ nuôi cấy là 4,47.107 tế bào/cm3.

Hãy tính tốc độ sinh trưởng (v). Tính thời gian một thế hệ (g) của chủng vi khuẩn trên.

Bµi 4: Một vi khuẩn hình cầu có đường kính 2,5µm và một trứng cá hồi có đường kính 30µm.

Hãy tính diện tích bề mặt (S) và thể tích (V) của cầu khuẩn và của trứng cá hồi. Biết

*

;

*

. Nhận xét gì về mối liên hệ giữa đường kính và chỉ số S/V của tế bào cầu khuẩn và trứng cá hồi ?

Bài5: : Nuôi cấy vi khuẩn Samonella typhinrium trong môi trường bán tổng hợp, ở điều kiện thích hợp. Sau 6 giờ nuôi cấy, số tế bào trong canh trường từ 20 đến

3. 103. Hãy tính tần số tốc độ phân chia (V) và thời gian 1 lứa (g) của chủng vi khuẩn này. (Casio thanh hoa 09-10)

Bài 6: Nuôi cấy 5.105 tế bào E. coli trong môi trường chứa glucozơ và muối amonium. Sau 300 phút nuôi cấy, ở giai đoạn pha log số lượng E.coli đạt 35.106 tế bào.Thời gian thế hệ là 40 phút. Xác định thời gian phát triển với pha lag nếu có (theo phút).

Bài 7 : . Một vi khuẩn hình cầu có khối l­ượng khoảng 5.10- 13 gam, cứ 20 phút lại nhân đôi 1 lần. Trong điều kiện nuôi cấy tối ư­u thì cần bao nhiêu giờ để đạt tới khối l­ượng 6.1027 gam?

Bµi 8: Cho 103 tế bào của một chủng vi khuẩn vào bình nuôi cấy không liên tục. Kết quả sau 24 giờ trong quần thể vi sinh vật không còn tế bào nào sống sót. Tỉ lệ thời gian tương ứng của pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng và pha suy vong lần lượt là (0,5: 3,5: 3: 5). Tính số tế bào có trong bình sau 10 giờ nuôi cấy? Biết rằng loài sinh vật trên có g = 20 phút

Bài 9: Người ta cấy vào môi trường nuôi cấy 4.105 tế bào vi khuẩn phát triển không qua pha tiềm phát (lag). Sau 6 giờ số lượng tế bào đạt 3,68.107. Xác định thời gian thế hệ của vi khuẩn.

CÁC BÀI TẬP THAM KHẢO KHÁC

Câu 1.

Nuôi cấy 5.105 tế bào E. coli trong môi trường chứa glucozơ và muối amonium. Sau 300 phút nuôi cấy, ở giai đoạn pha log số lượng E.coli đạt 35.106 tế bào.Thời gian thế hệ là 40 phút. Xác định thời gian phát triển với pha lag nếu có (theo phút).

Câu 5.

Để xác định số lượng tế bào của một loài vi khuẩn trong bình nuôi cấy có dung tích 5 lít, người ta tiến hành pha loãng trong các ống nghiệm có chứa 9 ml nước cất vô trùng theo sơ đồ sau:

*

 

 

 

 

 

 

 

Trong ống nghiệm thứ 5 lấy ra 0,01 ml dung dịch rồi trải đều lên bề mặt môi trường dinh dưỡng đặc đựng trong đĩa pêtri.

Xem thêm: Bài Tập Thì Tương Lai Gần Elight, Thì Tương Lai Gần (Near Future Tense)

Kết quả: trong đĩa pêtri có 50 khuẩn lạc phát triển.

9.1. Tính số lượng tế bào vi khuẩn có trong bình nuôi cấy trên?   

9.2. Nếu cho biết mỗi tế bào có khối lượng 2 x 10–11 gram/tế bào thì khối lượng vi khuẩn trong bình nuôi cấy trên là bao nhiêu?

Câu 7. Đường kính của một cầu khuẩn là 3 micromet, một trứng ếch có đường kính 30 micromet. Tính diện tích bề mặt và thể tích của cầu khuẩn và trứng ếch. So sánh tỷ lệ diện tích và thể tích (s/v) của cầu khuẩn và trứng ếch

Câu 8. Một vi khuẩn hình cầu có khối lượng 5.10-13­ gam, cứ 20 phút lại nhân đôi một lần trong điều kiện nuôi cấy tối ưu thì cần bao nhiêu thời gian để đạt tới khối lượng 6.10­­­­27 gam

Câu 9 . Hai tế bào A và B đều có hình khối lập phương. Giả sử tế bào A có tỉ lệ S/V bằng 0,42, còn tế bào B có tỉ lệ S/V bằng 3,4. Tế bào nào có kích thước lớn hơn? Tính diện tích bề mặt toàn phần và thể tích mỗi tế bào.

Câu 10 Người ta cấy vào môi trường nuôi cấy 4.105 tế bào vi khuẩn phát triển không qua pha tiềm phát (lag). Sau 6 giờ số lượng tế bào đạt 3,68.107. Xác định thời gian thế hệ của vi khuẩn

Câu 11 : Một vi khuẩn hình cầu có khối lượng khoảng 5.10-13g, cứ 20 phút nhân đôi 1 lần. Giả sử nó được nuôi trong các điều kiện sinh trưởng hoàn toàn tối ưu. Hãy tính xem khoảng thời gian là bao lâu khối lượng do tế bào vi khuẩn này sinh ra sẽ đạt tới khối lượng của trái đất là 6. 1027gram ( lấy log2 = o,3).

Câu 12.
Một vi khuẩn hình cầu có đường kính 2,5µm và một trứng cá hồi có đường kính 30µm.
a.Hãy tính diện tích bề mặt (S) và thể tích (V) của cầu khuẩn và của trứng cá hồi. Biết ; .
b.Nhận xét gì về mối liên hệ giữa đường kính và chỉ số S/V của tế bào cầu khuẩn và trứng cá hồi ?
Câu 13.

Xem thêm: Khóa Học Về Luật Ngân Hàng, Khóa Đào Tạo Pháp Chế Ngân Hàng

 
Người ta đã đếm được số lượng tế bào vi khuẩn lao nuôi cấy ở nhiệt độ 370C sau 2 giờ nuôi cấy là 2,31.106 tế bào/cm3, sau 4 giờ nuôi cấy là 4,47.107 tế bào/cm3.
a.Hãy tính tốc độ sinh trưởng (v).
b.Tính thời gian một thế hệ (g) của chủng vi khuẩn trên

Câu 14.
Một vi khuẩn hình cầu có đường kính 2,5µm và một trứng cá hồi có đường kính 30µm.
a.Hãy tính diện tích bề mặt (S) và thể tích (V) của cầu khuẩn và của trứng cá hồi. Biết ; .
b.Nhận xét gì về mối liên hệ giữa đường kính và chỉ số S/V của tế bào cầu khuẩn và trứng cá hồi ?
Câu 15.  
Người ta đã đếm được số lượng tế bào vi khuẩn lao nuôi cấy ở nhiệt độ   37 0C sau 2 giờ nuôi cấy là   2,31.106   tế bào/cm3, sau 4 giờ nuôi cấy là   4,47.107   tế bào/cm3.
a.Hãy tính tốc độ sinh trưởng (v).
b.Tính thời gian một thế hệ (g) của chủng vi khuẩn trên.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập