Cách Bấm Giai Thừa Trên Máy Tính Fx 570Es, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Casio

Cách sử dụng máy tính Casio để giải toán: Máy tính Casio có thể thực hiện các phép tính lượng giác và logarit. Nhưng, sử dụng một máy tính khoa học như vậy cần một số thực hành.

Đang xem: Cách bấm giai thừa trên máy tính fx 570es

Bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo máy tính Casio để hỗ trợ học tập.

Một máy tính Casio có nút x2­­ cho bình phương của một số. Ví dụ: bình phương 5 là 25. Ngoài ra còn có một nút ^ để tính một số được nâng lên lũy thừa thành số khác. Ví dụ: 5 được nâng lên lũy thừa 3 là 125. Ngoài ra còn có nút x√ để tính căn bậc hai của một số. Ví dụ, căn bậc hai của 25 là 5.

*

Ý nghĩa các phím trên máy tính casio

Các tính toán cơ bản

Máy tính Casio có thể được sử dụng như một máy tính bình thường để thực hiện các tính toán cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia. Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ bổ sung để bạn làm quen với các tính toán này. Vùng trên máy tính ở ảnh bên dưới có tất cả các phím số này và các phím thao tác cơ bản.

*

Phím số. Hình 1

Ví dụ 1:

Tìm 1492 + 200

Nhập số đầu tiên 1492.

Bây giờ nhấn nút +.

Nhập số thứ hai 200

Nhấn phím =.

Trả lời = 1692

Ví dụ 2:

200 + 45 × 15

Nhập số đầu tiên 200.

Bây giờ nhấn nút +.

Nhập số thứ hai 45.

Bây giờ nhấn nút ×.

Nhập số thứ ba 15.

Nhấn phím =.

Trả lời = 3675

Ví dụ 3:

(150 + 35) × (45-5) : 5

Nhấn phím (.

Nhập số đầu tiên 150.

Bây giờ nhấn nút +.

Nhập số thứ hai 35.

Nhấn phím ).

Bây giờ nhấn nút ×.

Nhấn phím (.

Nhập số đầu tiên 45.

Nhấn phím -.

Nhập số thứ hai 5.

Nhấn phím ).

Bây giờ nhấn nút :.

Nhập số 5 cuối cùng.

Nhấn phím =.

Trả lời = 1480

*

Phím chức năng. Hình 2

Sức mạnh tính toán

Tính toán sức mạnh của các con số là một trong những nhiệm vụ mà các máy tính khoa học Casio có thể làm. Có các phím chuyên dụng để tính toán bình phương, căn bậc hai, hình khối, căn bậc ba, giá trị hàm mũ, gốc xth của y và giá trị nghịch đảo. Vùng trên máy tính có tất cả những thứ này được hiển thị trong hình bên dưới.

Ví dụ 1:

Tính bình phương 12

Nhập số 12.

Nhấn nút x2.

Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị.

Trả lời = 144

Ví dụ 2:

Tính sức mạnh thứ 5 của 2, tức là 25

Nhập số 2.

Bây giờ hãy nhấn phím xCR.

Một hộp sẽ xuất hiện trên màn hình với một con trỏ nhấp nháy.

Nhập số 5.

Bây giờ nhấn phím mũi tên> để trở về màn hình chính.

Nhấn phím = để có câu trả lời.

Trả lời = 32

Cách khác để giải bài toán xn được đưa ra dưới đây.

Ví dụ 3:

Tính 46

Nhập số 4.

Nhấn phím ^.

Bây giờ nhập số 6.

Nhấn phím = để hiển thị kết quả.

Trả lời = 4096

Ví dụ 4:

Tìm căn bậc hai của 9

Nhấn phím √

Nhập số 9.

Nhấn = để hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 3

Ví dụ 5:

Tính căn bậc 4 của 6

Căn bậc 4 của 6 có thể được viết là 4√6

Nhập số 4.

Bây giờ hãy nhấn phím Shift.

Nhấn phím ^ để chọn chức năng x√.

Bây giờ nhập số 6.

Nhấn = để có kết quả.

Trả lời = 1,565

Các tính với số âm

Cách tính phép tính có các số âm có thể được thực hiện bằng máy tính Casio. Có một phím chuyên dụng để gán số âm. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí của phím chuyên dụng.

Ví dụ 1:

Tính -300 + 15

Nhấn nút -.

Nhập số đầu tiên 300.

Bây giờ nhấn phím +.

Nhập số thứ hai 15.

Nhấn = để có kết quả.

Trả lời = -285

Ví dụ 2:

Tìm 450 + (-124)

Nhập số đầu tiên 450.

Nhấn phím +.

Bây giờ nhấn phím (-).

Nhập số thứ hai 124.

Nhấn = để xem câu trả lời.

Trả lời = 326

Ví dụ 3:

Tìm (-4)2

Nhấn phím (-).

Bây giờ nhập số 4.

Để lấy bình phương, nhấn phím x2.

Để kiểm tra câu trả lời, nhấn =.

Trả lời = 16

Ví dụ 4:

Tính 25 × (-4)

Nhập số đầu tiên 25.

Bây giờ nhấn nút ×.

Nhấn phím (-).

Nhập số thứ hai 4.

Để có kết quả, nhấn =.

Trả lời = -100

Ví dụ 5:

Giải (-24) : 8

Nhấn phím (-).

Nhập số đầu tiên 24.

Nhấn phím : .

Nhập số thứ hai 8.

Nhấn = để xem câu trả lời.

Trả lời = -3

Phân số

Bạn có thể thực hiện tất cả các loại tính toán phân số bằng máy tính Casio. Có một khóa phân số chuyên dụng đặc biệt để thực hiện tính toán này. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí của phím chuyên dụng.

Ví dụ 1:

Tính 1/10 + 2/25

Nhập số 1 đầu tiên.

Nhấn phím b/c.

Bây giờ nhập số thứ hai 10.

Nhấn phím +.

Nhập số thứ hai 2.

Nhấn phím b/c.

Nhập số 25 cuối cùng.

Nhấn phím = để có câu trả lời.

Trả lời = 9/50

Ví dụ 2:

Tính 8 * 1/3 + 4/63

Nhập số 8 đầu tiên.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập phím thứ hai 1.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập số thứ ba 3.

Nhấn phím +.

Nhập số thứ tư 4.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập số tiếp theo 63.

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 529/63

Đối ứng

Phím x-1 được dành riêng để tính toán đối ứng. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí của phím chuyên dụng.

Ví dụ:

Tính 2/(4 + 3) × 12

Phân số trên được coi là <1/(4 + 3) × 12> × 2 trong khi tính toán.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Đền Mẫu Hưng Yên, Văn Khấn Cúng Lễ Tam Tòa Thánh Mẫu

Nhấn phím (.

Nhập số đầu tiên trong ngoặc đơn, tức là 4.

Bấm phím +.

Nhập số thứ hai 3.

Nhấn phím ).

Nhấn phím ×.

Nhập số 12.

Nhấn phím =.

Bây giờ nhấn phím x-1.

Nhấn phím ×.

Nhập tử số, tức là 2.

Nhấn phím = để có câu trả lời.

Trả lời = 1/42

Số mũ

Việc sử dụng các ký hiệu khoa học, ví dụ các thuật ngữ theo cấp số nhân, rất quan trọng trong các tính toán. Nút EXP được dành riêng cho mục đích này. Tham khảo Sơ đồ 1 để biết vị trí phím chuyên dụng.

Ví dụ 1:

Tính 12,85 × 103

Nhập số đầu tiên 12.

Nhấn nút. .

Nhập số thứ hai 85.

Nhấn phím EXP.

Nhập giá trị theo cấp số nhân, tức là 3.

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 12850

Ví dụ 2:

Tính 1,25 × 10-4 × 4,3 × 10-1

Nhập số đầu tiên 1.25.

Bây giờ nhấn phím EXP.

Nhấn phím (-) và sau đó giá trị theo cấp số nhân là 4.

Nhấn phím ×.

Nhập số thứ hai 4,3.

Bây giờ nhấn phím EXP.

Nhấn phím (-) và nhập giá trị theo cấp số nhân, tức là 1.

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 18,5625

Giai thừa

Phím dành riêng cho giai thừa là x!. Bạn có thể tính giai thừa của bất kỳ số nào bằng cách nhấn phím SHIFT và sau đó nhấn phím x!. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí quan trọng.

Ví dụ: Tính 9!

9! có nghĩa là 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

Nhập số 9.

Nhấn phím Shift.

Bây giờ nhấn phím x! .

Bạn sẽ nhận được câu trả lời bằng cách nhấn phím =.

Trả lời = 362880

Chức năng nhớ các phép tính

Trong khi thực hiện các phép tính dài, bạn có thể lưu trữ các câu trả lời của từng phép tính trong bộ nhớ máy tính. Những câu trả lời từ bộ nhớ có thể được lấy bất cứ khi nào cần thiết.

Trước khi bắt đầu các hoạt động như vậy, bạn cần phải xóa bộ nhớ. Nhấn phím 0 và nhấn phím SHIFT. Bây giờ nhấn nút RCL và nhấn phím M +. Cuối cùng nhấn phím =, để xóa bộ nhớ. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí phím.

Cách khác là bạn có thể nhấn các phím SHIFT MODE 1 = để xóa bộ nhớ.

Ví dụ: Tìm (1 – 4)2/3 + (4 – 8)2/2

Nhấn phím (.

Nhập số 1 đầu tiên.

Nhấn phím – và nhập số 4.

Nhấn phím ).

Nhấn phím x2.

Bây giờ hãy nhấn phím và nhập mẫu số, tức là 3.

Nhấn = và sau đó nhấn nút M + để lưu câu trả lời 3 vào bộ nhớ.

Đối với phép tính thứ hai:

Nhấn phím (.

Nhập số 4 đầu tiên.

Bấm – và nhập số 8.

Nhấn phím ).

Nhấn phím x2.

Bây giờ hãy nhấn phím và nhập mẫu số, tức là 2.

Nhấn = và sau đó nhấn nút M + để lưu câu trả lời 8 trong bộ nhớ.

Để tìm câu trả lời cuối cùng, nhấn RCL M +.

Trả lời = 11

Hàm lượng giác

Để thực hiện các phép tính lượng giác, bạn có thể sử dụng các phím chuyên dụng cho sin, cos hoặc tan và nghịch đảo của chúng. Tuy nhiên, bạn cần chọn chế độ “độ” trước khi tính toán các phương trình lượng giác. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí quan trọng.

Ở phía trên màn hình, D sẽ được hiển thị cho biết bạn đang làm việc ở chế độ “độ”. Tuy nhiên, nếu R hoặc G được hiển thị trên màn hình, nhấn SHIFT MODE, sau đó nhấn 3.

Ví dụ 1:

Tính sin 7°

Nhấn phím sin.

Nhập số 7.

Nhấn = để hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 0.121

Ví dụ 2:

Tìm 5/tan 25 °

Nhập số đầu tiên 5.

Nhấn phím :.

Nhấn phím tan theo sau là 25.

Câu trả lời sẽ được hiển thị khi bạn nhấn = phím.

Trả lời = 10,72

Ví dụ 3:

Giải cos-1 1/4

Nhấn SHIFT theo sau là phím cos.

Nhấn phím (

Bây giờ nhập số 1/4.

Nhấn phím ).

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 75,5 °

Nếu bạn muốn câu trả lời được hiển thị bằng radian, bạn cần chế độ cho radian. Nhấn SHIFT MODE và sau đó nhấn 4. R sẽ được hiển thị trên màn hình. Bây giờ, tất cả các câu trả lời của bạn sẽ được tính bằng radian.

Logarit

Log tự nhiên và log cơ số 10, cả hai phím chức năng này đều có sẵn trên máy tính. Bạn có thể sử dụng phím log để tính toán các ví dụ log cơ số 10 trong khi sử dụng khóa ln, bạn sẽ tính log cơ số e. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí của phím.

Ví dụ 1:

Tìm log1020

Nhấn phím log.

Nhập số 20.

Nhấn = sẽ hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 1,3

Ví dụ 2:

Tính toán log-11,58

Nhấn SHIFT theo sau là phím log.

Bây giờ nhập số là 1,58.

Nhấn = để hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 38,01

Ví dụ 3:

Tính ln 2 + 1,65

Nhấn phím ln.

Nhập số 2.

Nhấn phím +.

Bây giờ nhập số 1.65.

Câu trả lời sẽ được hiển thị khi bạn nhấn = phím.

Trả lời = 2,43

Ví dụ 4:

Tìm e4

Nhấn SHIFT theo sau là phím ln.

Bây giờ hãy nhập số mũ, tức là 4.

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 54,59

Số liệu thống kê

Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn mẫu có thể được thực hiện bằng máy tính khoa học. Các phím chuyên dụng cho các chức năng này là S-SUM và S-VAR. Tham khảo Sơ đồ 1 để biết vị trí quan trọng.

Trước tiên, bạn cần thay đổi chế độ thành thống kê bằng cách nhấn MODE, sau đó là 2. SD sẽ xuất hiện trên màn hình.

Ví dụ: Tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn mẫu của tập dữ liệu A (11, 2, -5, 3, 4)

Nhập số đầu tiên 11.

Nhấn phím M +.

Tương tự, nhập các số khác, mỗi số được theo sau bởi phím M +. (Đối với -5, bạn cần nhấn phím (-), theo sau là 5).

Nhấn SHIFT 2 (S-VAR sẽ được viết phía trên phím).

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy ba lựa chọn thay thế 1, 2 và 3.

Nhấn 1, theo sau là = để lấy giá trị trung bình, tức là x.

Câu trả lời của bạn 3 sẽ được hiển thị.

Nhấn SHIFT sau đó là 2.

Bây giờ nhấn 2, theo sau là phím =.

Giá trị độ lệch chuẩn, xσn, sẽ được hiển thị là 5.0990.

Nhấn SHIFT sau đó là 2.

Nhấn 3 theo sau là phím =.

Giá trị độ lệch chuẩn mẫu của bạn xσn-1 sẽ được hiển thị là 5.770.

Xem thêm: Hướng Dẫn Bạn Cách Đăng Xuất Gmail Trên Máy Tính Khác, Đăng Xuất Khỏi Gmail

Kiến thức sử dụng máy tính Casio rất quan trọng, nếu bạn đang học phổ thông hoặc đại học. Bây giờ bạn đã biết cách sử dụng một máy tính khoa học, bạn có thể khám phá nó cho đến khi bạn là một chuyên gia về tính toán trên máy tính Casio.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính