Phản Ứng Este Hóa Và Các Phương Trình Phản Ứng Của Este (Chi Tiết)

Một trong các tính chất hóa học quan trọng nhất của este là phản ứng thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm. Bên cạnh đó este còn có các tính chất của gốc axit và gốc ancol cấu tạo nên nó, phản ứng khử và phản ứng oxi hóa hoàn toàn.

Đang xem: Các phương trình phản ứng của este

*

Bài tập áp dụng:

Thử sức với 20 câu hỏi trắc nghiệm để xem các bạn nắm được những kiến thức gì về tính chất hóa học của este nhé!

 Câu 1: Cho các phản ứng sau:

1) Thủy phân este trong môi trường axit.

2) Thủy phân este trong dung dịch NaOH, đun nóng.

3) Cho este tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng.

Xem thêm: Mạch Điện Tử, Lập Trình Vi Điều Khiển Tổng Hợp File Đồ Án Điều Khiển Số Chọn Lọc

4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch NaOH, đun nóng.

5) Cho axit hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH.

Xem thêm: Bản Đồ Dự Án Starlake Hồ Tây, Khu Đô Thị Tây Hồ Tây Starlake

Các phản ứng không được gọi là phản ứng xà phòng hóa là:

A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 4, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 3, 4, 5

Câu 2: Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Dung dịch AgNO3/NH3 D.Dung dịch Na2CO3

Câu 3: Dùng những hoá chất nào để nhận biết axit axetic , axit acrylic , anđehit axetic , metyl axetat ?

A. quỳ tím, nước brôm, dd agNO3/NH3 B. quỳ tím, dd KMnO4, dd AgNO3/NH3

C. Quỳ tím, dd NaOH D. Cả A,B

Câu 4. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng:

A.Este hóa B. Xà phòng hóa C. Tráng gương D. Trùng ngưng

Câu 5: Metyl fomiat có thể cho được phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Dung dịch AgNO3/NH3 D. Cả (A) và (C)

Câu 6: Chất nào dưới đây không phải là este?

A.CH3COOCH3 B.CH3OCOH C.CH3COOH D.HCOOC6H5

Câu 7: Cho các chất sau: CH3COOCH3 (1), HCOOC2H5 (2), CH3CHO (3), CH3COOH (4). Chất nào khi cho tác dụng với dung dịch NaOH cho cùng một sản phẩm là CH3COONa?

A. 1, 3, 4 B. 3, 4 C 1, 4 D. 4

Câu 8: Thuỷ tinh hữu cơ có thể được điều chế từ monome nào sau đây?

A. Axit acrylic B. Metyl metacrylat C. Axit metacrylic D. Etilen

Câu 9:Sản phẩm thủy phân este trong dung dịch kiềm thường là hỗn hợp: A. ancol và axit B. ancol và muối C. muối và nước D. axit và nước

Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:

A. số mol CO2 = số mol H2O B. số mol CO2 > số mol H2O

C. số mol CO2 2O D. không xác định được

Câu 11: Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat có chứa:

A. CH2=CHCl B. C2H2 C. CH2=CHOH D.CH3CHO

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần dùng cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức của este đem đốt là:

A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7

Câu 13: Số đồng phân có CTPT C5H10O2 có thể tác dụng với dd NaOH nhưng không tác dụng với kim loại Na:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 9

Câu 14: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là:

A. CH3 – COO – CH = CH2 B. H – COO – CH2 – CH = CH2

C. H – COO – CH =CH – CH3 D. CH2 = CH – COO – CH3

Câu 15: Thuỷ phân este có công thức phân tử C4H8O2 ( với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là:

 A.Ancol metylic B.Etyl axetat C.axit fomic D.ancol etylic

Câu 16: Hai hợp chất hữu cơ (A) và (B) có cùng công thức phân tử C2H4O2. (A) cho được phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với Na, (B) vừa cho được phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của (A) và (B) lần lượt là:

A. H–COOCH3 và CH3COOH B. HO–CH2–CHO và CH3COOH

C. H–COOCH3 và CH3–O–CHO D. CH3COOH và H–COOCH3

Câu 17: Một este có CTPT là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. CTCT thu gọn của C4H6O2 là:

A. HCOO – CH=CH – CH3 B. CH3COO – CH = CH2

C. HCOO – C(CH3) = CH2 D. CH2 = CH – COOCH3

Câu 18: Este CH3COOCH=CH2 tác dụng với những chất nào?

A. H2/Ni B. Na C. H2O/H+ D. Cả a, c

Câu 19: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì?

A.C2H5COOH, CH2=CH-OH B.C2H5COOH, HCHO

C.C2H5COOH, CH3CHO D.C2H5COOH, CH3CH2OH

Câu 20: Este X có CTCP C4H6O2.Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và anđêhit. Công thức cấu tạo của X là.

A. CH3COOCH= CH2 B. HCOOCH2- CH= CH2

C. HCOOCH2- CH= CH2 D. CH3COOCH2CH3

 

Đáp án:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 6 C 11 D 16 A
2 A 7 C 12 D 17 C
3 D 8 B 13 D 18 D
4 B 9 B 14 C 19 C
5 D 10 A 15 D 20 A

Mọi góp ý và thắc mắc xin vui lòng để lại ở phần Bình luận. Chúc các bạn học vui với Tuyensinh247! 

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 – Xem ngay

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình