Các Phương Pháp Giải Phương Trình Hệ Phương Trình, Một Số Phương Pháp Giải Hệ Phương Trình

Khái niệm:Hệ phương trình không mẫu mực là hệ phương trình không có cấu trúc (dạng) cụ thể,do đó cũng không có cách giải tổng quát. Phải tùy vào từng hệ phương trình màcó cách giải phù hợp.Một số cách giải cơ bản:1. Phương pháp thế,1. Phương pháp đặt ẩn số phụ,2. Phương pháp cộng,3. Phương pháp dùng tính đơn điệu của hàm số,4. Phương pháp dùng bất đẳng thức,5. Phương pháp đánh giá,6. Phương pháp đưa về hệ phương trình cùng bậc (đẳng cấp).Sau đây là một số ví dụ cụ thể cho các phương pháp:1. Phương pháp thế:Ví dụ 1: Giải hệ phương trình sau:$left{ egin{array} 6{x^2} – 3xy + x + y = 1,,,,,,,left( 1
ight) \ {x^2} + {y^2} = 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left(2
ight) \ end{array}
ight.$GiảiTa biến đổi (1) thành phương trình bậc hai theo ẩn x:$6{x^2} + left( {1 – 3y}
ight)x + y – 1 = 0$Ta tính biệt số delta của phương trình trên:$Delta = {left( {1 – 3y}
ight)^2} – 24left( {y – 1}
ight) ={left( {3y – 5}
ight)^2}$Ta tìm dược nghiệm là $x = frac{{y – 1}}{2},,,, vee ,,,x =frac{1}{3}$Thế $x = frac{1}{3}$ vào (2) $ Rightarrow y= pm frac{{2sqrt 2 }}{3}$Thế $x = frac{{y – 1}}{2}$ vào (2) $ Rightarrow left< egin{array}y = - frac{3}{4},,, Rightarrow x = - frac{4}{5} \y = 1,,,,,,,,, Rightarrow x = 0 \ end{array} ight.$Vậy nghiệm của hệ là: $left( {x;y} ight) = left( {1;0} ight),,,left( {- frac{3}{4}; - frac{4}{5}} ight),,,left( {frac{1}{3};frac{{2sqrt 2}}{3}} ight),,,left( {frac{1}{3}; - frac{{2sqrt 2 }}{3}} ight)$Ví dụ 2: Giải hệ phương trình sau:$left{ egin{array} {x^2}left( {y + 1}
ight)left( {x + y + 1}
ight) = 3{x^2} – 4x +1,,,,left( 1
ight) \ xy + x + 1 ={x^2},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left(2
ight) \ end{array}
ight.,,$GiảiDễ thấy x = 0 không thỏa mãn phương trình (2).Với x ≠ 0, từ (2) ta có $y + 1 = frac{{{x^2} – 1}}{x}$. Thay vào (1) ta được:$egin{array} ,,,,,,,{x^2}frac{{{x^2} – 1}}{x}left( {x + frac{{{x^2} -1}}{x}}
ight) = 3{x^2} – 4x + 1 Leftrightarrow left( {{x^2} – 1}
ight)left( {2{x^2} – 1}
ight) = left( {x – 1}
ight)left( {3x – 1}
ight) \ Leftrightarrow left( {x – 1}
ight)left( {2{x^3} + 2{x^2} – x- 1}
ight) = left( {x – 1}
ight)left( {3x – 1}
ight) \ Leftrightarrow 2xleft( {x + 2}
ight){left( {x – 1}
ight)^2}= 0 Leftrightarrow x = 1,,, vee ,,x = – 2,,left({{ ext{do}},x
e 0}
ight) \ end{array} $–Với $x = 1 Rightarrow y = – 1$, –Với $x =- 2 Rightarrow y = frac{5}{2}$Vậy hệ có nghiệm là $left( {x;y}
ight) = left( {1;1}
ight),left( { -2;frac{5}{2}}
ight)$Ví dụ 3: Giải hệ phương trình: $left{ egin{array} 2{x^2} + x + {y^2} = 7,,,,left( 1
ight) \ xy – x + y = 3,,,,,,,,,left( 2
ight) \ end{array}
ight.,,,$GiảiTừ $left( 2
ight) Rightarrow y = frac{{x + 3}}{{x + 1}},,left( {x
e – 1}
ight)$, thay vào (1) ta được:$egin{array} ,,,,,,,,,,,,,,2{x^4} + 5{x^3} – 2{x^2} – 7x + 2 = 0Leftrightarrow left( {x – 1}
ight)left( {x + 2}
ight)left( {2{x^2} + 3x- 1}
ight) = 0 \ Leftrightarrow left< egin{array} x = 1 \ x = - 2 \ x = frac{{ - 3 + sqrt {17} }}{4} \ x = frac{{ - 3 - sqrt {17} }}{4} \ end{array} ight.\ Rightarrow left{ egin{array} x = 1 \ y = 2 \ end{array} ight. vee left{ egin{array} x = - 2 \ y = - 1 \ end{array} ight. vee left{ egin{array} x = frac{{ - 3 + sqrt {17} }}{4} \ y = frac{{1 + sqrt {17} }}{2} \ end{array} ight. vee left{ egin{array} x = frac{{ - 3 - sqrt {17} }}{4} \ y = frac{{1 - sqrt {17} }}{2} \ end{array} ight. \ end{array} $$S = left{ {left( {1;2} ight),left( { - 2; - 1} ight),left( {frac{{ -3 + sqrt {17} }}{4};frac{{1 + sqrt {17} }}{2}} ight),left( {frac{{ - 3 -sqrt {17} }}{4};frac{{1 + sqrt {17} }}{2}} ight)} ight}$Bài tập rèn luyệnGiải các hệ phương trình sau:$egin{array} left. a
ight)left{ egin{array} xy – 3x – x – 2y = 16 \ {x^2} + {y^2} – 2x – 3y = 33 \ end{array}
ight.,,,,left. {,,,,,,,,,b}
ight)left{egin{array} {x^2} – xy + {y^2} = 3 \ 2{x^3} – 9{y^3} = left( {x – y}
ight)left( {2xy + 3}
ight)\ end{array}
ight. \ left. c
ight)left{ egin{array} xy + 3{y^2} – x + 4y = 7 \ 2xy + {y^2} – 2x – 2y + 1 = 0 \ end{array}
ight.,,,,left. {,,d}
ight)left{ egin{array} 4{x^2} – 9{y^2} = 0 \ {x^2} + {y^2} = 4x + 3y \ end{array}
ight. \ end{array} $2.

Đang xem: Các phương pháp giải phương trình hệ phương trình

Xem thêm: Phân Tích Chi Phí, Cách Tính Giá Xây Dựng Nhà Ở, Cách Tính Chi Phí Xây Nhà Theo Mét Vuông

Xem thêm: Các Khóa Học Đầu Tư Tài Chính Nào Phù Hợp Cho Bạn? 3 Khóa Học Nên Tham Gia

Phương pháp đặt ẩn số phụ:Ví dụ 4: Giải hệ phương trình sau:$left{ egin{array} {x^2} + 1 + yleft( {x + y}
ight) = 4y,,,, \ left( {{x^2} + 1}
ight)left( {x + y – 2}
ight) =y,,,,,,,, \ end{array}
ight.,left( { ext{I}}
ight)$GiảiDễ thấy y = 0 không thỏa hệ (I), nên ta có:$left( { ext{I}}
ight)left{ egin{array} frac{{{x^2} + 1}}{y} + x + y = 4,,, \ left( {frac{{{x^2} + 1}}{y}}
ight)left( {x + y – 2}
ight) =1,,,,,,,, \ end{array}
ight.$Đặt $u = frac{{{x^2} + 1}}{y},,,,v = x + y – 2$, ta có: $left{egin{array} u + v = 2 \ uv = 1,,,, \ end{array}
ight. Leftrightarrow left{ egin{array} u = 1 \ v = 1 \ end{array}
ight.$Khi đó, suy ra: $left{ egin{array} frac{{{x^2} + 1}}{y} = 1 \ x + y – 2 = 1 \ end{array}
ight. Leftrightarrow left{ egin{array} y = {x^2} + 1 \ y + x = 3 \ end{array}
ight. Leftrightarrow left< egin{array} x = 1,,,,,, Rightarrow y = 2 \ x = - 2,, Rightarrow y = 5 \ end{array} ight.$Vậy nghiệm của hệ là: $left( {x;y} ight) = left( {1;2} ight),left( { -2;5} ight)$.Ví dụ 5: Giải hệ phương trình sau:$left{ egin{array} 4xy + 4left( {{x^2} + {y^2}}
ight) + frac{3}{{{{left( {x + y}
ight)}^2}}} = 7 \ 2x + frac{1}{{x + y}} = 3 \ end{array}
ight.,,,,,left( {{ ext{II}}}
ight),,,,$GiảiĐiều kiện: x + y ≠ 0. Khi đó:$left( {{ ext{II}}}
ight) Leftrightarrow left{ egin{array} 3{left( {x + y}
ight)^2} + {left( {x – y}
ight)^2} +frac{3}{{{{left( {x + y}
ight)}^2}}} = 7 \ x + y + frac{1}{{x + y}} + x – y = 3 \ end{array}
ight.,,,,,,$Đặt $u = x + y + frac{1}{{x + y}}$ (điều kiện: $left| u
ight|geqslant 2$),$,,,,v = x – y$$left( {{ ext{II}}}
ight) Rightarrow left{ egin{array} 3{u^2} + {v^2} = 13 \ u + v = 3 \ end{array}
ight. Leftrightarrow left{ egin{array} v = 3 – u \ 3{u^2} + {left( {3 – u}
ight)^2} = 13 \ end{array}
ight. Rightarrow left< egin{array} u = 2 Rightarrow v = 1 \ u = - frac{1}{2}, \ end{array} ight.$Suy ra: $left{ egin{array} x + y + frac{1}{{x + y}} = 2 \ x - y = 1 \ end{array} ight. Leftrightarrow left{ egin{array} x = 1 \ y = 0 \ end{array} ight.$Vậy hệ có một nghiệm duy nhất $left( {x;y} ight) = left( {1;0} ight)$Bài tập rèn luyệnGiải các hệ phương trình sau:$egin{array} a)left{ {egin{array}{*{20}{c}} {2{x^2}{y^2} + {x^2} + 2x = 2} \ {2{x^2}y – {x^2}{y^2} + 2xy = 1} end{array};{ ext{b)}}left{ {egin{array}{*{20}{c}} {x + y + xy = 5} \ {{{(x + 1)}^3} + {{(y + 1)}^3} = 35} end{array}}
ight.}
ight. \ c)left{ {egin{array}{*{20}{c}} {{x^2} + {y^2} + x + y = 4} \ {x(x + y + 1) + y(y + 1) = 2} end{array}{ ext{d)}}}
ight.left{ {egin{array}{*{20}{c}} {sqrt {2x + y + 1} – sqrt {x + y} = 1} \ {3x + 2y = 4} end{array}}
ight. \ end{array} $3. Phương pháp cộng:Ví dụ 6: Giải hệ phương trình sau:$left{ egin{array} sqrt {x + 1} + sqrt {y – 1} = 4 \ sqrt {x + 6} + sqrt {y + 4} = 6 \ end{array}
ight.$GiảiĐiều kiện: $x geqslant – 1,,,,y geqslant 1$Cộng và trừ vế theo vế của hai phương trình, ta có:$left{ egin{array} sqrt {x + 6} + sqrt {x + 1} + sqrt {y + 4} + sqrt{y – 1} = 4 \ sqrt {x + 6} – sqrt {x + 1} + sqrt {y + 4} – sqrt{y – 1} = 6 \ end{array}
ight.,,,,,left( *
ight)$Đặt $u = sqrt {x + 6} + sqrt {x + 1}Rightarrow sqrt {x + 6} – sqrt {x + 1} = frac{5}{u}$$v = sqrt {y + 4} + sqrt {y – 1} Rightarrow sqrt {y + 4}- sqrt {y – 1} = frac{5}{v}$Khi đó hệ (*) trở thành$left{ egin{array} u + v = 10 \ frac{5}{u} + frac{5}{v} = 2 \ end{array}
ight. Leftrightarrow left{ egin{array} u = 5 \ v = 5 \ end{array}
ight. Rightarrow left{ egin{array} sqrt {x + 6} + sqrt {x + 1} = 5 \ sqrt {y + 4} + sqrt {y – 1} = 5 \ end{array}
ight. Leftrightarrow left{ egin{array} x = 3 \ y = 4 \ end{array}
ight.$Vậy nghiệm của hệ là $left( {x;y}
ight) = left( {3;4}
ight)$Ví dụ 7: Giải hệ phương trình sau:$left{ egin{array} sqrt {{x^2} + 91} = sqrt {y – 2} + {y^2},,,,left( 1
ight) \ sqrt {{y^2} + 91} = sqrt {x + 2} + {x^2},,,,left( 2
ight) \ end{array}
ight.$GiảiĐiều kiện: $x,y > 2$Lấy (1) trừ (2) ta được:$egin{array} ,,,,,,,sqrt {{x^2} + 91} – sqrt {{y^2} + 91} =sqrt {y – 2} – sqrt {x + 2} + {y^2} – {x^2} \ Leftrightarrow frac{{{x^2} – {y^2}}}{{sqrt {{x^2} + 91} +sqrt {{y^2} + 91} }} = frac{{y – x}}{{sqrt {y – 2} + sqrt {x + 2} }}+ {y^2} – {x^2} \ Leftrightarrow left( {x – y}
ight)underbrace {left({frac{{x + y}}{{sqrt {{x^2} + 91} + sqrt {{y^2} + 91} }} +frac{1}{{sqrt {y – 2} + sqrt {x + 2} }} + x + y}
ight)}_{ >,0forall ,x,y,, > ,,2} = 0 \ Leftrightarrow ,x = y \ end{array} $Thế $x = y$ vào phương trình (1), ta có:$egin{array} ,,,,,,,sqrt {{x^2} + 91} = sqrt {x – 2} + {x^2}Leftrightarrow sqrt {{x^2} + 91} – 10 = sqrt {x – 2} – 1 + {x^2}- 9 \ Leftrightarrow frac{{{x^2} – 9}}{{sqrt {{x^2} + 91} +20}} = frac{{x – 3}}{{sqrt {x – 2} + 1}} + left( {x – 3}
ight)left({x + 3}
ight) \ Leftrightarrow left( {x – 3}
ight)underbrace {left< {left({x + 3} ight)left( {frac{1}{{sqrt {{x^2} + 91} + 10}} - 1} ight) -frac{1}{{sqrt {x - 2} + 1}}} ight>}_{ > ,0forall ,x,y,, >,,2,} = 0 \ Leftrightarrow x = 3 Rightarrow y = 3 \ end{array} $Vậy hệ có mộ nghiệm duy nhất: $left( {x;y}
ight) = left( {3;3}
ight)$Bài tập rèn luyệnGiải các hệ phương trình sau:$egin{array} a)left{ {egin{array}{*{20}{c}} {x + y + xy =1{ ext{}}} \ {{x^2} + {y^2} + 3(x + y) = 28} end{array};{ ext{b)}}left{ {egin{array}{*{20}{c}} {sqrt {x + frac{1}{y}} + sqrt {x + y – 3} = 3} \ {2x + y + frac{1}{y} = 5} end{array}}
ight.}
ight. \ b)left{ {egin{array}{*{20}{c}} {{x^2} + y + {x^3}y + x{y^2} + xy = frac{{ – 5}}{4}} \ {{x^4} + {y^2} + xy(1 + 2x) = frac{{ – 5}}{4}} end{array}}
ight.{ ext{c)}}left{ {egin{array}{*{20}{c}} {2 + 6y = frac{x}{y} – sqrt {x – 2y} } \ {sqrt {x – sqrt {x – 2y} } = x + 3y – 2} end{array}}
ight. \ end{array} $4. Phương pháp dùng bất đẳng thức:Ví dụ 8: Giải hệ phương trình sau:$left{ egin{array} sqrt {x + 1} + sqrt {y + 1} + sqrt {z + 1} =6 \ x + y + z = 9 \ end{array}
ight.$GiảiĐiều kiện: $x,y,z geqslant – 1$Áp dụng bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có:${left( {1.sqrt {x + 1} + 1.sqrt {y + 1} + 1.sqrt {z + 1} }
ight)^2} leqslant 3left( {x + y + z}
ight) = 36$Suy ra: $sqrt {x + 1} + sqrt {y + 1} + sqrt {z + 1}leqslant 6$Đẳng thức xảy ra $ Leftrightarrow x = y = z = 3$ thỏa mản phương trình thứ haicủa hệ.Vậy hệ có một nghiệm duy nhất $left( {x;y;z}
ight) = left( {3;3;3}
ight)$Ví dụ 9: Giải hệ phương trình sau: $left{ egin{array} frac{{2{x^2}}}{{{x^2} + 1}} = y \ frac{{3{y^3}}}{{{y^4} + {y^2} + 1}} = z \ frac{{4{z^4}}}{{{z^6} + {z^4} + {z^2} + 1}} = x \ end{array}
ight.$GiảiVì $frac{{2{x^2}}}{{{x^2} + 1}} = y geqslant 0$nên xảy ra hai trường hợp sau: Với y = 0, khi đó x = y = z = 0vVậy $left( {x;y;z}
ight) = left( {0;0;0}
ight)$ là một nghiệm của hệphương trình. Với yv > 0, khi đóx > 0, z > 0.Dễ thấy ${x^2} + 1 geqslant 2{x^2}$ nên $frac{{2{x^2}}}{{{x^2} + 1}}leqslant x,,{ ext{hay}},,y leqslant x$.Theo BĐT Cauchy, ta có:${y^4} + {y^2} + 1 geqslant 3sqrt<3>{{{y^4}.{y^2}.1}} = 3{y^2} Rightarrowfrac{{3{y^2}}}{{{y^4} + {y^2} + 1}} leqslant y,,{ ext{hay}},,z leqslanty$Từ phương trình thứ 3 của hệ suy ra $x leqslant z$. Vậy $x leqslant yleqslant z leqslant x$, điều này xảy ra $ Leftrightarrow x = y = z$. Thay vào phương trình đầu ta được $x = y = z = 1$ (thoả)Vậy nghiệm của hệ là $left( {x;y;z}
ight) = left( {0;0;0}
ight)left({1;1;1}
ight)$Bài tập rèn luyệnGiải các hệ phương trình sau:$left. a
ight)left{ {egin{array}{*{20}{c}} {(x – 1)sqrt y + (y – 1)sqrt x = sqrt {2xy} } \ {xsqrt {y – 1} + ysqrt {x – 1} = xy} end{array}}
ight.{ ext{ }}left. \b
ight)left{ {egin{array}{*{20}{c}} {sqrt {4x + 1} + sqrt {4y + 1} + sqrt {4z + 1} = 9}\ {x + y + z = 6{ ext{}}} end{array}}
ight.$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình