Các Lệnh Vba Trong Excel – Cách Sử Dụng Macro Và Vba Trong Microsoft Excel

Tối ưu về tốc độ tính toán, linh hoạt và uyển chuyển là những gì mà VBA trong Excel sẽ mang lại cho bạn khi nhập liệu, tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn

Đang xem: Các lệnh vba trong excel

LẬP TRÌNH VBA EXCEL TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO – VBA EXCEL FOR BEGINNERS

*

KHÓA HỌC VBA EXCEL CẤP TỐC QUA 10 TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

PHẦN I. VBA CĂN BẢN TRONG EXCEL

Bài 01. Làm quen VBA EXCEL,tạo và chạy một bản ghi Macro trong VBA EXCEL

Bài 02. Cửa sổ soạn thảo và chỉnh sửa Code VBA trong VBA EXCEL

Bài 03. Điều khiển đối tượng Cells, Ranges trong VBA EXCEL

Bài 04. Điều khiển đối tượng Worksheets trong VBA EXCEL

Bài 05. Điều khiển đối tượng Workbooktrong VBA EXCEL

​​Bài 06. Biến và hằng trong VBA EXCEL

Biến trong VBA EXCELHằng trong VBA EXCEL

Bài 07. Vòng lặp For Next, Do While, Do Until, For Each Next trong VBA EXCEL

For Next trong VBA EXCELFor Each trong VBA EXCELDo Until trong VBA EXCELDo While trong VBA EXCEL

Bài 08. Cấu trúc điều kiện If Then Else trong VBA EXCEL

Bài 09. Câu lệnh điều kiện Select case trong VBA EXCEL

Bài 10.For Next, For Each Next trong VBA EXCEL và các ví dụ cho người bắt đầu

For Next trong VBA EXCELFor Each Next trong VBA EXCELCác ví dụ ứng dụng trong VBA EXCEL

Bài 11. Hàm tự tạo trong VBA EXCELBài 12. Điều khiển hộp thoại MsgBox, InputBox trong VBA EXCEL

MsgBox trong VBA EXCELInputBox trong VBA EXCEL

Bài 13. Lỗi và Cách bẫy, xử lý lỗi trong VBA EXCEL

Type MismatchDebuggerCompile VBAProjectRun To CursorOn Error Resume NextOn Error Goto

Bài 14. Cách chạy và gán một Macro cho nút bấm trong VBA EXCEL

Bài 15. Tạo Add-in sử dụng cho EXCEL trong VBA EXCEL

Đọc số thành chữ với các loại bảng mã trong ExcelHàm tính tổng các ô cùng màuHàm tách số trong chuỗi

Bài 16. Lưu và sử dụng một File chứa VBA trong VBA EXCEL

Bài 17. Lập trình sự kiện trong VBA Excel

Selecttion Change, Change trong VBA EXCELBeforeDoubleClick, BeforeRightClick trong VBA EXCELAfter Save, Before Save trong VBA EXCELOpen, Close trong VBA EXCELActivate, Deactivate trong VBA EXCEL

Bài 18. Trích lọc tự động với VBA EXCEL

Bài 20. Hàm InStr, InStrRev bổ sung tuyệt vời cho hàm Left, Right trong VBA EXCEL

Bài 21. UserForm và lập trình với các đối tượng của UserForm trong VBA EXCEL

ComboBox trong VBA EXCELTextBox trong VBA EXCELListBox trong VBA EXCELButton trong VBA EXCELLable trong VBA EXCELTabtrip và MultiePage trong VBA EXCELOptionButton trong VBA EXCELCheckBox trong VBA EXCELScrool trong VBA EXCELSpinButton trong VBA EXCELFrame trong VBA EXCELChèn hình trong VBA EXCEL

PHẦN II: VBA NÂNG CAO TRONG EXCEL

Bài 1. Mảng và các thuật toán với mảng trong VBA EXCEL

Khai báo mảng trong VBA EXCEL

a. Tìm hiểu về Dim, Redim, Redim Preseve trong VBA EXCELb. Tìm hiểu về kích thước mảng với Resize trong VBA EXCEL

Gán giá trị cho mảng trong VBA EXCEL

a. Gán dữ cho Mảng từ dữ liệu từ một vùng trong VBA EXCELb.

Xem thêm: Khách Sạn Du Lịch Biển ( Đồ Án Tốt Nghiệp Khách Sạn Du Lịch Biển Hồ Gia Lai

Xem thêm: file excel tính đồ án nền móng

Sử dụngFor Next, For Each gán dữ liệu cho mảng trong VBA EXCELLấy dữ liệu từ mảng trong VBA EXCELMảng một chiều trong VBA EXCELMảng hai chiều trong VBA EXCELMảng động trong VBA EXCELMảng tĩnh trong VBA EXCELCác phương thức của mảng trong VBA EXCEL

Bài 2. Dictionnary trong VBA EXCEL- Tổng hợphàng trăm ngàn dòng chưa đến 1 giây

Thiết lập môi trường cho DictionnaryKhai báo sớm, khai báo muộn cho DictionnaryKey và Item trong Dictionnary

Các phương thức của Dictionnary

a. Addb. Existsc. Countd. RemoveSử dụng vòng lặp For Next duyệt và nặp dữ liệu cho DictionnarySử dụng For Each để duyệt và lấy dữ liệu từ Dictionnary vào Mảng

Bài tập thực hành

a. Tổng hợp dữ liệub. Lấy dữ liệu duy nhấtc. Test tốc độ siêu nhanh khi sử dụng Dictionnary

Bài 3. Colecttion trong VBA EXCEL và bài toán tốc độ nhanh so với Dictionnary

Bài 4. ADOSQL trong VBA EXCEL

Thiết lập môi tường sử dụng ADOKhai báo sớm và khai báo muộn cho ADOThiết lập kết nốiMở kết nốiSử dụng các từ khóa SQLSQL SelectSQL Select DistinctSQL WhereSQL And, Or, NotSQL Order BySQL Insert IntoSQL Null ValuesSQL Select TopSQL Min and MaxSQL Count, Avg, SumSQL LikeSQL WildcardsSQL InSQL BetweenSQL AliasesSQL JoinsSQL Inner JoinSQL Left JoinSQL Right JoinSQL Full JoinSQL UnionSQL Group BySQL HavingSQL ExistsSQL Select IntoSQL Insert Into Select

Bài tập Thực hành

Ghi dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khácĐọc dữ liệu từ Workbook đang đóngGhi dữ liệu vào Workbook đang đóngTổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet vào một SheetTổng hợp dữ liệu từ nhiều File đang đóngTổng hợp dữ liệu duy nhất

Bài 5: Kỹ thuật lập trìnhkết hợp Mảng(Array), Dictionnary, ADOtrong tổng hợp dữ liệu

PHẦN III: MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 1. FileSystemObject(FSO)xử lý Driver,File, Folder trong VBA EXCEL

Khởi tạo kích hoạt công cụ FSO

Các phương thức phổ biếna. CreateFolder (dùng để tạo 1 thư mục mới)b. DeleteFolder (dùng để xóa 1 thư mục có sẵn)c. FolderExists (dùng để kiểm tra xem thư mục có tồn tại hay không)d. CopyFolder (dùng để copy 1 folder từ nơi này đến nơi khác)e. GetParentFolderName (dùng để lấy tên thư mục mẹ của 1 Folder hoặc của 1 file)f. GetAbsolutePathName (dùng để lấy tên đường dẫn đầy đủ của 1 file hoặc 1 thư mục)g. GetBaseName (dùng để lấy tên của 1 file không kèm theo phần mở rộng)h. GetExtensionName (dùng để lấy phần mở rộng của 1 file)i. CopyFile (dùng để copy file(s) từ 1 thư mục đến thư mục khác)j. DeleteFile (dùng để xoá 1 file có thuộc tính ẩn hoặc không ẩn)k. FileExists (dùng để kiểm tra sự tồn tại của 1 tập tin)l. CreateTextFile (dùng để xuất dữ liệu thành 1 file dạng txt)m. OpenTextFile (dùng để mở 1 file txt)

Chuyên đề 2: Sử dụng Dir, Path tìm đường dẫn cho File, Folder, ổ đĩa trong VBA EXCEL

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel