Các Bài Tập Về Chương Trình Con Trong Pascal, Chương Trình Con

– Chọn bài -Bài 17: Chương trình con và phân loạiBài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình conBài tập và thực hành 6Bài tập và thực hành 7Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩnBài tập và thực hành 8Giải bài tập Tin học 11 trang 117

Giải Bài Tập Tin Học 11 – Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

1. Cách viết và sử dụng thủ tục

a) Cấu trúc của thủ tục

procedure <(danh sách tham số)>;<>Begin<>End;Phần đầu thủ tục: Gồm tên dành riêng procedure, tiếp theo là tên thủ tục. Danh sách tham số có thể có hoặc không có.

Đang xem: Các bài tập về chương trình con trong pascal

Phần khai báo : Dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và cũng có thể xác định các chương trình con khác được sử dụng trong thủ tục.

Dãy câu lệnh : Đực viết giữa cặp tên dành riêng begin và end tạo thành thân của thủ tục.

b) Ví dụ về thủ tục

Ví dụ 1: Viết thủ tục vẽ hình chữ nhật có dạng như sau

****************Chiều dài là 7 chiều rộng là 3.

Procedure Ve_Hcn;BeginWriteln(‘*******’);Writeln(‘* *’);Writeln(‘*******’);End;Để sử dụng thủ tục này ta gọi Ve_Hcn;

Ví dụ 2: Viết thủ tục vẻ hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng được tùy chỉnh.

Procedure Ve_Hcn(chdai,chrong:integer);Var I,j:integer;BeginFor i:=1 to chdai do write(‘*’);Writeln;For j:=1 to chrong-2 doBeginWrite(‘*’);For i:=1 to chdai-2 do write(‘ ’);Writeln(‘*’);End;For i:=1 to chdai do write(‘*’);End;Để sử dụng thủ tục này ta gọi Ve_Hcn(a,b);

Khi gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các giá trị cụ thể gọi là các tham số giá trị (tham trị) (Ví dụ: chdai,chrong được gọi là tham trị).

Khi gọi thủ tục Ve_Hcn(a,b) tham số chdai được thay bằng giá trị hiện thời của biến a,tham số chrong được thay bởi giá trị hiện thời của biến b. Trong lệnh gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là tên biến chứa dữ liệu ra được gọi là tham số biến (hay tham biến).

Để phân biệt tham biến và tham trị, Pascal sử dụng từ khóa var để khai báo những tham biến.

Ví dụ :

Nếu không sử dụng tham biến:

program dientro;uses crt;var a,b:integer;procedure hoandoi(x,y:integer);var TG:integer;beginTG:=x;x:=y;y:=TG;end;beginclrscr;a:=5;b:=10;writeln(a:6,b:6);hoandoi(a,b);writeln(a:6,b:6);readkey;end.Kết quả:

Hai số không hề hoán đổi cho nhau

*

Sử dụng tham biến :

program dientro;uses crt;var a,b:integer;procedure hoandoi(var x,y:integer);var TG:integer;beginTG:=x;x:=y;y:=TG;end;beginclrscr;a:=5;b:=10;writeln(a:6,b:6);hoandoi(a,b);writeln(a:6,b:6);readkey;end.Kết quả:

*

Khi nào dùng tham biến: Khi ta muốn thay đổi giá trị các tham số truyền vào thì tra sẽ sử dụng tham biến.

Xem thêm: Tải Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Nghị Luận

2. Cách viết và sử dụng hàm

Điểm khác nhau cơ bản giữa thủ tục và hàm là việc thực hiện luôn trả về giá trị kết quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được gán cho tên hàm.

Hàm có cấu trúc tương tự như thủ tục, tuy nhiên chỉ khác nhau phần đầu.

Function <>:;Trong đó kiểu dữ liệu chỉ có thể là integer, real, char, Boolean, string.

Khác với thủ tục, trong thân hàm phải có lệnh gán giá trị cho tên hàm:

:=;Ví dụ 1:

Viết chưng tình thực hiện việc rút gọn một phân số , trong đó có sử dụng hàm tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên.

program rutgon;uses crt;var TuSo,MauSo,a:integer;function UCLN(x,y:integer):integer;var sodu:integer;beginwhile y0 dobeginsodu:=x mod y;x:=y;y:=sodu;end;UCLN:=x;end;beginclrscr;write(“Nhap vao tu so va mau so “);readln(TuSo,MauSo);a:=UCLN(TuSo,MauSo);if a>1 thenbeginTuSo:=TuSo div a;MauSo:=MauSo div a;end;writeln(TuSo:5,MauSo:5);readkey;end.Kết quả:

*

Trong chương trình này, các biến TuSo, MauSo và a là các biến toàn cục, còn biến sodu là biến cục bộ.

Sử dụng hàm

Việc sử dụng hàm tương tự với việc sử dụng các hàm chuẩn, khi viết lệnh gọi gồm tên hàm và tham số thực sự tương ứng với các tham số hình thức.

Lệnh gọi hàm có thể tham gia vào biểu thức như một toán hạng và thậm chí là tham số của lời gọi hàm, thủ tục khác.

Ví dụ:

A:=6*UCLN(TuSo,MauSo)+1;Ví dụ 2. Viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất trong ba số có sử dụng hàm tìm số nhỏ nhất trong hai số.

Xem thêm: Cách Tính M2 Cửa Sắt Chi Tiết Và Các Yếu Tố Ảnh Hưởng, Cách Tính M2 Cửa Cực Dễ

Phân tích:

Do chỉ được sử dụng hàm tìm giá trị nhỏ nhất trong hai số. Nên ta sẽ làm như sau:

Đầu tiên sẽ tìm giá trị nhỏ nhất trong 2 số, Sau đó dùng kết quả này làm tham số cho hàm tìm giá trị nhỏ nhất với giá trị này và số còn lại.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập