Chuyên Đề Phương Trình Và Bất Phương Trình Tích Lớp 8, Bất Phương Trình Tích

§4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT Ẩn A. Kiến thức cần nhó; * Bất phương trình bậc nhất mọt ấn là bát phương trình có dạng Ị ax + b 0. ax + b 0) trong đó a, b làhai số dã cho, a* 0.* Hai quy tắc biến đối bất phương trình:Khi chuyển một hạng tú” của bất phương trình từ vế này sang vế kia phai đổi dâu hạng tứ đó.Khi nhãn cả hai vế của một bất phương trình với một số khác 0, ta phủi:+ Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu sô’ đó dương;+ Đổi chiều bất phương trình nêu sô’ đó ám.B. Ví dụ giải toánVí dụ 1. Giai các bất phương trình sau :3x – 5 > 0 ;34x-4 4x – 2 .a) 3x – 5 > 0 3x > 5 X >. Tập nghiệm của bất phương trình là5/X > -5b) -5x-3 5x >-Tập nghiệm của bất phương trình là s =23 _239c) — X — — x5(, , 9ÌTập nghiệm cúa bất phương trình là s = ;d) —2x + 6 > 4x — 2 6x X 4x – 2 6x _— +4243Gi diX 2-3x.c bất phương trình sau :— 3x3x +1 3x + 2-—— > 0;b)—a) — ->0o2x-2 + 3x>0c5 5x>2x>24Tập nghiệm cùa bất phương trình là S = ịxeR|x>ỹj-;245 10(3x + l)-5(3x + 2)-4(3x+ 3) —-—I—-—4243«3(5x-l) + 6.3x >3.(x-3) + 4.(x + l) 15x -3 +1 8x > 3x – 9 + 4x + 4 o 15x +1 8x – 3x – 4x > -9 + 4-3 26x > -8 X > —7-.13Tập nghiệm của bất phương trình là s = Ị X e l&l X > – — ị .5B-Để học..Toấn 8/2Ví dụ 3. Với giá trị nào của m hất phương trình sau có nghiệm ?mx-2 m2 + m .Giải, a) Ta có mx -2 (m -1) X 0 m > 1 thì bất phương trình có nghiệm X m2 + m 2mx > m2 + m + 4 .- Nếu m = 0 thì ta có bất phương trình Ox >4, bất phương trình vô nghiệm.Nếu m > 0 thì bất phương trình có nghiệm X >ệ”u m 3 X > 5 + 3 X > 8 .Tập nghiệm của bất phương trình là s = {x e >R|x > 8}.X – 2x x-2x + 2xx -4x + 2 -3x + 4x > 2 X > 2.Tập nghiệm cua bất phương trình là s = |x e.K|x > 2 ị. cl)8x + 28x + 2-7xxx 0.6 0.3x.—!— > 0,6.—!— X > 2.0,30,3Tập nghiệm cua bất phương trình là s = Ịx e R|x > 2}.-4x -4x.f–) > 12.f– |ox>-3.4j { 4JTập nghiệm cúa bất phương trình là s = |x e K|x > -3}.-X >4 (-x).(-l) X -9 l,5x.-!—>-9,—!- X >-6.1.51,5Tập nghiệm cứa bất phương trình là S = {xeR|x> -6j. Gicíi: a) Cùng tập nghiệm s = |x |x > 4 j . b) Cùng tập nghiệm s – Ịx|x >-2|.Giiii: a) 1,2x X X -4 + 3 x >tW/////////////////(-1 0 3, .”44Đáp sô : a) X > — ;b)x —;d) X 5 2x > 1 + 5 2x > 6 X > 3.Tập nghiệm của bất phương trình là s = ịx £ ỊR|x > 3} .3x – 2 3x X -3.Bài 25.Bài 26.Bài 27.Bài 28.Bài 29.Tập nghiệm của bất phương trình là s = |x e IR|x > -3}.3-4x > 19 3-19 > 4x «-16 > 4x X -6x.-| > (-6) .^ X > -9 .322Tập nghiệm của bất phương trình là s = |x e R|x > -9}.-|x20.(-|}«x>-24.Tập nghiệm của bất phương trình là s = Ịx e lR|x > -24}.3–x>2«3-2> — X 1 > — X X 2 5-2 > – X 3 > – X c=> X 8; 3x > 24; 2x – 1 > 15.Hướng dẫn : Rút gọn bất phương trình đưa về dạng đơn giản rồi kiểm tra.a) Có; b) Không.Hướng dẫn : Tập nghiệm của bất phương trình này là s = Ị X I X * 0}.Giải : a) 2x – 5 > 0 2x > 5 X > Ậ. /2Giá trị của X cần tìm là s =5″XX > — >2Jb) -3x -3x + 7x4xx .sơ ; a) X -4; c) X 5x ~(2x -6) 8x + 3x + 3 > 5x -2x + 6 8x + 3x-5x + 2x > 6-3 8x > 3 o X > -.8Tập nghiệm của bất phương trình làb) 2x(6x-l) > (3x-2)(4x+ 3)o 12×2 -2x > 12×2 +9x-8x -6 12×2 -2x-12×2 -9x + 8x >-6«- -3x > -6 X 8.Đá>) số: X > 7,5.Giiii: a) Sai tại bước -2x > 23 23 + 2 (nhầm -2 là hạng tử), b) Sai tại bước đầu tiên, nhân với sô” âm mà không đổi chiều bất đẳng thức.D. Bài tập luyện thêm1. Giai các bát phương trình sau:a)-2x + 70;c) — X + — > — 3:■ n s65Giai các bất phương trình sau:d) 5x – 3 > -2x + 7 .3x-l x + 5 5″7.-2x + 5 l-5x x-7 ” n438, X – 2 X — 3 X — 4 X – 5 d)— ——33/ y23453. Tun m dế hai bất phương trình sau có đúng một nghiệm chung :22 X – 3 > — và 4-m + 3xị.2a) —b) 4x + 6 > 0 4x > -6 X > – —.2xelR|x>– -3 -25x + 12 > -90 -25x > -102 X -2x + 7 5x + 2x > “> 10 X >10 7(3x -l)-5(x + 5) 21x -7-5x -25 038 6(-2x + 5)+ 8(l-5x)-3(x-7) > 0-12x+ 30 + 8-40x-3x+ 21 >0« -55x >-59» X 45(2x + l)-35(2x-2) o -21 Ox + 525 – 63x + 189 > 90x + 45 – 70x + 70 -210x-63x-90x + 70x >-525-189 + 45 + 70599o-293x >-599 4»2x>ụ« x> —.36m — 4- m + 3x X 1 thì ta có X 2m – 2 m

Đang xem: Bất phương trình tích lớp 8

Các bài học tiếp theo

Các bài học trước

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 123 : Luyện Tập Trang 44

Tham Khảo Thêm

Xem thêm: Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Tiểu Học Từ A

Giải Bài Tập Toán 8 Tập 2

Phần Đại SốChương III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNChương IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNPhần Hình HọcChương III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNGChương IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀUA- Hình lăng trụ đứngB- Hình chóp đều

lingocard.vn

Tài liệu giáo dục cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp các em học tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, lịch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình