Bài Tập Viết Mã Giả I Của Thầy Khang Pdf, Ngôn Ngữ Lập Trình 2

với lại tính e cũng cẩu thả nên gạch ý đại khái ra giấy chứ không viết hẳn hoi.

*

nhìn lại mà rối hết cả mắt.

*

Trong topic trước có liên quan đến mã giả, Đạt thấy có lẽ mọi người cũng thắc mắc khi nào nên dùng mã giả. Thôi thì lập topic mới thảo luận về vụ này đi. Khi nào thì cần dùng mã giả?

Sử dụng mã giả khi

Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu và giải thuật.Khi logic xử lý phức tạp.Khi đào tạo cho những người mới lập trình.

Em thấy có một điểm là để chuẩn bị trước cho những task mới mà mình chưa làm bao giờ. Ví dụ như một số thao tác để thực hiện được task xyz gì đấy mà mình chưa làm bao giờ.

Đang xem: Bài tập viết mã giả

Khi đó viết mã giả ra thì cứ nhìn vào mã giả mà làm, dù mình chưa bao giờ làm với các task này.

Xem thêm: Tiểu Luận Cặp Phạm Trù Khả Năng Và Hiện Thực Liên, Khả Năng Và Hiện Thực (Chủ Nghĩa Marx

Anh ơi, mã giả là cái này đó hả anh

We just described the binary search algorithm in English, stepping through one example. That”s one way to do it, but a human language explanation can vary in quality. It can be too short or too long, and most importantly, it”s not always as precise as it should be. We could jump to showing you binary search in a programming language like JavaScript or Python, but programs contain lots of details – due to requirements imposed by the programming language, or because programs have to handle errors caused by bad data, user error, or system faults – and those can make it hard to understand the underlying algorithm from studying just the code. That”s why we prefer to describe algorithms in something called pseudocode, which mixes English with features that you see in programming languages.

Xem thêm: Cách Tìm Hai Nghiệm Của Phương Trình Mũ Bằng Casio, Cách Giải Phương Trình Logarit Bằng Máy Tính

Here’s the pseudocode for binary search, modified for searching in an array. The inputs are the array, which we call array; the number n of elements in array; and target, the number being searched for. The output is the index in array of target:

Let min = 0 and max = n-1.Compute guess as the average of max and min, rounded down (so that it is an integer).If array equals target, then stop. You found it! Return guess.If the guess was too low, that is, array Otherwise, the guess was too high. Set max = guess – 1.Go back to step 2.
1 Like
ltd (Lê Trần Đạt) February 2, 2015, 6:55am #8

À đúng rồi đấy
nhatlonggunz. Mã giả tức là không phải là mã thật. Không chạy được ngay, mà chỉ là cách thức mình diễn tả code hoạt động thôi.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập