Bài Tập Về Liên Từ Đẳng Lập, Lý Thuyết Và Bài Tập Liên Từ

Liên từ trong tiếng Anh dùng để nối hai phần trong cùng một câu, hai thành phần này có thể là danh từ, tính từ, trạng từ hoặc cũng có thể là 2 mệnh đề. Hãy cùng lingocard.vn khám phá cách dùng, bài tập về các liên từ thường dùng trong tiếng Anh để hiểu hơn về cấu trúc ngữ pháp này nhé.

Đang xem: Bài tập về liên từ đẳng lập

*
*
*
*

bài tập liên từ

3.1. Bài tập 1: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống sau

1. He got wet_______ he forgot his umbrella.

A. because of B. because C. but D. and

2. He stops working _______ heavy raining.

A. in spite of B. although C. despite D. because of

3. They have a lot of difficulties in their life _______ their poverty.

A. in spite of B. although C. because D. because of

4. Tom wakes his parents up_______ playing the guitar very softly.

A. because B. in spite of C. because of D. although

5. Nobody could hear her_______ she spoke too quietly.

Xem thêm: cách kết nối 2 máy tính với nhau win 10

A. although B. because C. because of D. in spite of

6. We decided to leave early _______the party was boring.

A. although B. despite C. because D. because of

7. Many people believe him__________ he often tells a lie.

A. because B. in spite of C. although D. because of

8. _______she was very hard working; she hardly earned enough to feed her family.

A. In spite of B. Because C. Because of D. Although

9. _______her absence from class yesterday, she couldn’t understand the lesson.

A. Although B. In spite of C. Because of D. Because

10. ______her poorness, she feels happy.

Xem thêm: Coppy Khóa Học Thầy Lê Đăng Khương, Lê Đăng Khương

A. Although B. Because C. If D. In spite of

Đáp án bài 1BDDBBCCDCD

3.2. Bài tập 2: Tìm và sửa lỗi sai ở mỗi câu sau

Because of feeling very tired, John couldn’t sleep.Though Tom was ill, he couldn’t take part in his little sister’s birthday party.Before she was washing the dishes, her parents came home.Bring an umbrella with you although it rains, my mom told me.I had to wait for him in front of his house because of 9 p.m.That was the reason when they didn’t want to come back to their hometown.I am sure they are going to succeed so their difficulties.Đáp án bài 2Because of => In spite ofThough => BecauseBefore => WhileAlthough => in caseBecause of => untilWhen => whySo => despite/ in spite of

Qua bài viết về liên từ trong tiếng Anh, hi vọng bạn có thể biết được các liên từ thường dùng trong tiếng Anh, biết cách dùng và cách phân biệt để áp dụng vào trong bài tập cũng như thêm một phần kiến thức cho bạn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập