bài tập về công ty tnhh 1 thành viên

Đề tài Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nêu cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Đang xem: Bài tập về công ty tnhh 1 thành viên

Xem thêm: đồ án điều khiển nhiệt độ lò ấp trứng

Công ty trách nhiệm hữu hạnTổ chức công ty trách nhiệm hữu hạnCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênLuật kinh doanhTiểu luận luật kinh doanhThuyết trình luật kinh doanh

Xem thêm: Hướng Dẫn Tắt Spelling Trong Excel 2010, Kiểm Tra Lỗi Chính Tả Trong Excel 2010

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Môn học: Pháp luật Doanh nghiệp Gv: GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mơ Lớp: QTKD – CHNTK5 Nhóm trình bày: 1. Phạm Thuỳ Dương 2. Nguyễn Thị Linh Duyên 3. Nguyễn Thị Phương Hà Hà Nội, tháng 4 năm 2010 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Điều 63. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY LÀ TỔ CHỨC ◦ Trường hợp ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện ủy quyền (Điều 67 khoản 3 ) Chủ sở hữu Hội đồng thành viên * Kiểm soát viên * Giám đốc /Tổng giám đốc * Phòng/Ban Phòng/Ban Phòng/Ban chức năng chức năng chức năng CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ◦ Trường hợp một người được bổ nhiệm làm đại diện ủy quyền (Điều 67 khoản 4 ) Chủ sở hữu Chủ tịch Công ty (*) Kiểm soát viên Giám đốc/Tổng giám đốc Phòng/Ban Phòng/Ban Phòng/Ban chức năng chức năng chức năng CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY LÀ CÁ NHÂN (Điều 74 ) Chủ sở hữu /Chủ tịch Công ty Giám đốc/Tổng giám đốc Phòng/Ban Phòng/Ban Phòng/Ban chức năng chức năng chức năng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TƯ Điều 84 Luật Dân Sự 2005 qui định: 1. Được thành lập một cách hợp pháp => Điều 13 khoản 1: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý Doanh nghiệp tại Việt nam… 2. Có cơ cấu chặt chẽ => Điều 67 khoản 3, 4 và Điều 74 khoản 1 . 3. Có tài sản riêng & chịu trách nhiệm riêng về tài sản trước hoạt động của tổ chức => Điều 63 khoản 1 và Điều 65 khoản 3 4. Được dùng danh nghĩa riêng của mình tham gia vào quan hệ pháp luật => Điều 8 Quyền của Doanh nghiệp. khoản 10, 11. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐƯỢC – Điều 63 khoản 1 qui định: Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. – Điều 22 Nội dung điều lệ công ty. Khoản 4: Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. => Cty TNHH 1 thành viên nếu phát hành cổ phần sẽ không thoả mãn các điều khoản trên THANK YOU!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập