Bài Tập Từ Vựng Unit 16 Lớp 12 Vocabulary, Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations – Tiếng Anh Lớp 12

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là nội dung các em sẽ được tìm hiểu ở Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations Tiếng Anh Lớp 12. Bài học sẽ bao gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary và gồm phần từ vựng, ngữ pháp bám sát chương trình SGK. Ngoài ra, các câu hỏi trong SGK được trả lời chi tiết giúp các bạn nắm kiến thức tốt khi học tại nhà.

Đang xem: Bài tập từ vựng unit 16 lớp 12

Vocabulary

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) Unit 16 tiếng anh lớp 12 để các bạn theo dõi và ghi nhớ từ vựng mới.

accelerate/əkˈseləreɪt/(v)thúc đẩy, đẩy nhanh, tăng tốcInflation is likely to accelerate this year.Lạm phát có khả năng tăng tốc trong năm nay.The disease seems to have accelerated badly somewhat in the last week.Bệnh tình có vẻ như đã chuyển biến xấu nhanh vào tuần trước.He accelerated through the intersection as the light turned yellow.Anh ấy tăng tốc qua ngã tư khi đèn giao thông chuyển sang vàng.
acceleration/əkseləˈreɪʃən/(n)sự tăng tốcThe acceleration of the industrialization process has been happened in recent years.Sự tăng tốc của quá trình công nghiệp hóa đã xảy ra trong những năm gần đây.I suggest hardware acceleration for your laptop.Tôi đề nghị bạn nên tăng tốc ổ cứng cho máy tính xách tay của bạn.The acceleration in this car is amazing: 0 – 60km/h in just over 3 seconds!Bộ tăng tốc trong chiếc xe này thật đáng ngạc nhiên: từ 0 tăng lên 60km/h trong 3 giây!
buddhism/ˈbʊdɪzəm/(n)Phật giáoMy own interest has been in the actual practice of Buddhism in today’s lives.Sự quan tâm của tôi là những ứng dụng của Phật giáo vào cuộc sống hiện nay.The religion of Cambodia is Buddhism.Tôn giáo ở Campuchia là Phật giáo.Buddhism is a religion to about 300 million people around the world.Phật giáo là tôn giáo của 300 triệu người trên toàn thế giới.
catholicism/kəˈθɒlɪsɪzəm/(n)Thiên Chúa giáoIn high school, he abandoned his parents’ Hindu faith and converted to Catholicism.Ở trung học, anh ấy bỏ đạo của bố mẹ là Hindu và chuyển sang Thiên Chúa giáo.Some people claimed that Catholicism is a false religion.Nhiều người nói rằng Thiên Chúa giáo là một tôn giáo giả.In Catholicism, Baptism, the rite of becoming a Christian, is necessary for salvation.Trong Thiên Chúa giáo, việc Rửa Tội, nghi thức để trở thành một Ki tô hữu, là điều cần thiết cho sự cứu rỗi.
christianity/krɪstiˈænəti/(n)Cơ đốc giáoChristianity is a prophetic religion.Cơ đốc giáo là một tôn giáo tiên tri.Christianity was founded on written texts, and taught a code of ethics.Cơ đốc giáo được tìm thấy trên văn bản viết và dạy các quy tắc đạo đức.The origins of many of the beliefs of Christianity can be found in many of religions.Nguồn gốc của một số niềm tin trong Cơ đốc giáo có thể được tìm thấy trong nhiều tôn giáo khác.
currency/ˈkʌrənsi/(n)tiền tệAs currency is inflated, prices rise.Khi tiền tệ lạm phát, giá cả tăng.The British currency has dropped its price since the Brexit.Đồng bảng Anh đã giảm giá từ khi Anh rời khỏi châu Âu.The currency of New Zealand still carries pictures of the Queen.Đồng tiền ở New Zealand vẫn có hình của nữ hoàng.
diverse/daɪˈvɜːs/(adj)đa dạngI have a diverse collection of music.Tôi có một bộ sưu tập âm nhạc đa dạng.Most diverse thoughts and images occupied him simultaneously.Hầu hết những suy nghĩ và hình ảnh đa dạng chiếm lấy tâm trí anh ấy cùng một lúc.Google Earth shows the Earth under the most diverse aspects.Google Earth hiển thị Trái Đất dưới nhiều góc độ đa dạng.
diversity/daɪˈvɜːsəti/(n)sự đa dạngWe are trying to create diversity in the workplace.Chúng tôi đang cố gắng tạo nên sự đa dạng ở nơi làm việc.Our oceans are home to a rich diversity of species.Đại dương của chúng ta là nhà cho nhiều loài sinh vật đa dạng và phong phú.It is the diversity of wildlife that many travel to Africa to see.Sự đa dạng của cuộc sống hoang dã là lí do nhiều người du lịch đến châu Phi.
forge/fɔːdʒ/(v)làm giảHe has been forged passports for 5 years.Anh ấy đã làm giả hộ chiếu được 5 năm.You can buy forged travel documents and university degrees on the black market.Bạn có thể làm giả giấy tờ du lịch và bằng đại học ở chợ đen.Someone had tried to forge her signature on the contract.Một người nào đó đã cố gắng giả chữ ký của cô ấy trên bản hợp đồng.
forgery/ˈfɔːdʒəri/(n)tội làm giả giấy tờ, giấy tờ giảThe doctor was convicted on two charges of forgery.Vị bác sĩ bị cáo buộc 2 tội làm giả giấy tờ.His grandmother’s will was a forgery.Di chúc của bà anh ấy là giả.Art forgery is a serious crime.
gross domestic product (gdp)(n)tổng sản phẩm quốc nộiThe three richest people in the world have assets that exceed the combined GDP of the 48 least developed countries.Ba người giàu nhất thế giới có khối lượng tài sản nhiều hơn cả tổng sản phẩm quốc nội của ít nhất 48 nước phát triển.Last year, the private sector generated 70% of the country’s GDP.Năm ngoái, phân khúc tư nhân đã tạo ra 70% của GDP cả nước.Tourism contributes a large percentage to the GDP.Du lịch đóng góp một phần lớn phần trăm vào GDP.
integration/ɪntɪˈɡreɪʃən/(n)sự hợp nhấtThe integration can be done without much difficulty.Sự hợp nhất có thể được thực hiện không tốn nhiếu khó khăn.The integration of several schools has decreased the number of academic options in our community.Sự hợp nhất của một vài trường đã làm giảm đi sự lựa chọn cho cộng đồng của chúng ta.The purpose of the cultural assembly is to promote the integration of all cultures into one population.Mục đích của các đại hội văn hóa là để thúc đẩy sự hợp nhất các nền văn hóa thành một dân số chung.
integrate/ˈɪntɪɡreɪt/(v)hợp nhất, kết hợpAfter a few weeks of training he was fully integrated into the team.Sau một vài tuần huấn luyện, anh ấy đã hoàn toàn hòa nhập với cả đội.There are plans to integrate the two schools.Đã có kế hoạch hợp nhất hai trường.These activities were integrated into the teaching of the course.Những hoạt động này sẽ được kết hợp vào việc giảng dạy của khóa học.
islam/ˈɪzlɑːm/(n)Hồi giáoIslam is the religion based on the Qur’an.Hồi giáo là tôn giáo dựa trên kinh Qur’an.The religion in Indonesia is Islam.Tôn giáo ở Indonesia là Hồi giáo.*Islam is strong in northern and central India, weaker in the south.Hồi giáo phổ biến ở miền Bắc và trung tâm Ấn Độ, kém phổ biến hơn ở miền Nam.
justice/ˈdʒʌstɪs/(n)sự công bằng, công líShe tried to bring justice to all.Cô ấy đã cố gắng mang đến sự công bằng cho tất cả mọi người.It’s only the matter of time until justice is served.Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi công lí được thực thi.He would understand on whose side justice lies.Anh ấy có thể biết được công bằng ở phía bên nào.
justified/ˈdʒʌstɪfaɪd/(adj)tính công bằng, hợp líHe’s perfectly justified in asking for larger salary.Anh ấy hoàn toàn hợp lí khi đề nghị được tăng lương.When the camera I bought stopped working after one day, I felt justified in asking for a refund.Khi máy ảnh của tôi bị hư chỉ sau một ngày, tôi cảm thấy hợp lí khi đòi lại tiền.I was justified in having him fired.Tôi đã rất công bằng khi đuổi việc anh ấy.
namely/ˈneɪmli/(adv)cụ thể làShe learned an important lesson from failing that exam, namely that nothing is ever certain.

Xem thêm: Bài Tập Vẽ Biểu Đồ Có Đáp Án Lớp 10, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Địa Lý Lớp 10 Năm 2020

Cô ấy học được một bài học quan trọng từ việc thi trượt, cụ thể là không có gì là chắc chắn.Our nanny has several tasks to perform each day, but namely her main job is to care for our children.Nhũ mẫu của chúng tôi có nhiều việc phải làm trong một ngày nhưng công việc chính của cô ấy là chăm sóc bọn trẻ.Their marriage ended for several reasons, namely he cheated.Hôn nhân của họ kết thúc vì nhiều lí do nhưng cụ thể là do anh ấy ngoại tình.
realization/rɪəlaɪˈzeɪʃən/(n)hiện thực hóa, nhận raThe realization came slow and late, but clear.Việc hiện thực hóa đến chậm và trễ nhưng rất rõ ràng.There was a growing realization of the need to create a safe academic environment.Việc nhận ra sự cần thiết của một môi trường học tập an toàn đã tăng lên.He did not live to see the realization of his dream.Anh ấy đã không sống được đến lúc hiện thực hóa giấc mơ của mình.
realize/ˈrɪəlaɪz/(v)nhận raI didn’t realize how unhappy she was.Tôi đã không nhận ra là cô ấy không hạnh phúc.I suddenly realized that I’d met him before.Tôi bất chợt nhận ra là tôi đã gặp anh ấy trước đó rồi.Some people just don’t seem to realize that the world has changed.Một số người không có vẻ như nhận ra là thế giới đã thay đổi.
series/ˈsɪəriːz/(plural noun)loạt, hàng loạtWhat’s your favorite TV show series?Loạt chương trình TV yêu thích của bạn là gì?He made a series of calls after he read his email.Anh ấy thực hiện một loạt cuộc gọi sau khi anh ấy đọc email của mình.His life was a long series of failures.Cuộc sống của anh ấy là một loạt dài những thất bại.
socio-economic/səʊʃiəʊ iːkəˈnɒmɪk/(adj)thuộc về kinh tế xã hộiObese and overweight children are found in every socioeconomic and racial group.Trẻ em béo phì và thừa cân được thấy ở mọi nhóm sắc tộc và kinh tế xã hội.Socioeconomic and cultural indicators are increasingly important.Các chỉ số kinh tế xã hội và văn hóa đang ngày càng quan trọng.As might be expected, these socioeconomic changes have affected workers’ attitudes.Như đã mong đợi, những thay đổi về kinh tế xã hội này sẽ ảnh hưởng đến thái độ của công nhân.
stability/stəˈbɪləti/(n)sự ổn địnhThere are fears for the political stability of the America.Có nhiều sự lo ngại cho sự ổn định của chính trị ở Mỹ.Our country has enjoyed a long period of peace and stability.Đất nước của chúng ta đã hưởng thụ hòa bình và sự ổn định một thời gian dài.Without the right people, a company won’t have growth, performance or stability.*Nếu không có nhân viên thích hợp, một công ty không thể có sự phát triển, hiệu suất và sự ổn định.
stable/ˈsteɪbl/(adj)ổn định, không thay đổiThe doctor said his condition was stable.Bác sĩ nói là tình trạng của anh ấy đã ổn định.Be careful! That chair isn’t very stable.Cẩn thận! Cái ghế đó không vững.This opportunity will offer a stable environment with advancement opportunities.Cơ hội này sẽ đưa đến một môi trường ổn định với những cơ nhiều cơ hội thăng tiến.
thus/ðʌs/(adv)như vậy, như thếThey limit the number of people allowed into the forest, thus preventing damage to the trees.Họ giới hạn số người được cho phép vào khu rừng, như vậy để phòng tránh thiệt hại cho những cái cây.The company is planning to cut staff by over 30%, thus reducing costs.Công ty đang có lên kế hoạch cắt giảm nhân sự đến hơn 30%, như vậy sẽ làm giảm chi phí.Thus far, we have over 400 students registered in our language program.Như vậy cho đến nay, chúng ta đã có hơn 400 học sinh đăng kí vào chương trình ngoại ngữ của chúng ta.

Adverbial Clauses of Time

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các trạng từ chỉ thời gian như: when, while, after, before, since, until, as soon as, …

Sự phối hợp giữa động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

Main clause (Mệnh đề chính)

Adverbial clause of time (Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian)

1. Tương lai đơn + until / when / as soon as + Hiện tại đơn / Hiện tại hoàn thành

Example: I will wait here until she comes back.

2. Tương lai đơn + after + Hiện tại hoàn thành

Example: He will go home after he has finished his work.

3. While / when / as + Quá khứ tiếp diễn, Quá khứ đơn

Example: While I was going to school, I met my friend.

4. Quá khứ đơn + while / when / as + Quá khứ tiếp diễn

Example: It started to rain while the boys were playing football.

5. Quá khứ tiếp diễn + while + Quá khứ tiếp diễn

Example: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.

6. Hiện tại hoàn thành + since + Quá khứ đơn

Example: I have worked here since I graduated.

7. Tương lai hoàn thành + by / by the time + Hiện tại đơn

Example: He will have left by the time you arrive.

8. Quá khứ hoàn thành + by the time / before + Quá khứ đơn

Example: He had left by the time I came.

9. After + Quá khứ hoàn thành, Quá khứ đơn

Example: After I had finished my homework, I went to bed.

A. Reading

Before you read

*

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

1. What does ASEAN stand for?

2. When did Vietnam join association?

While you read

Read the passage and do the tasks that follow.

The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was founded on ()(8^{th}) August, 1967, in Bangkok, Thailand by the five original member countries, namely, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. Brunei joined ASEAN in 1984. Vietnam became its seventh member in 1995. Laos and Myanmar were admitted to this association in 1997, and Cambodia in 1999. The main goals of the Association are to accelerate economic growth, social progress and cultural development; and to promote peace and stability through respect for justice, and the rule of law, in the relationship between countries in the region.

ASEAN has a population of 575.5 million, accounting for about 8.7% of the world’s population. Its total area is 4,464,322 square kilometres. It is a region of diverse cultures, and people in some countries such as the Philippines, Brunei, Malaysia and Singapore speak English besides their own languages. According to the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 1282 billion. This combined GDP grew at an average rate of around 6% per year from 2003 to 2007. The economies of the member countries are diverse, although its major products include electronic goods, oil and wood. The Governments of ASEAN countries have paid special attention to trade. In 2006, the ASEAN region had a total trade of US$ 1405 billion. It has been estimated that a free trade area would be established in the region by 2020. The ASEAN leaders have also adopted the ASEAN Vision 2020, which is aimed at forging closer economic integration within the region. The Hanoi Plan of Action, adopted in 1998, serves as the first in a series of planned actions leading up to the realization of the ASEAN Vision.

Today, ASEAN economic cooperation covers many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism. ASEAN has actively worked to improve the socio-economic situation and solve problems among its member countries.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with a suitable word.

justiceGDPdiverseintegrationaccelerateenterprises

1. They are demanding equal rights and _______.

2. _______ is the total value of goods and services produced by a country- in one year.

3. Her interests are very _______.

4. He talked about the _______ of black children into the school system in the southern states of America.

5. At present, Vietnam is trying its best to _______ the rate of economic growth.

6. The road is bordered by shopping centres, restaurants and other commercial _______.

Task 2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

1. ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand.

2. The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. kilometres, with a population of 575.5 billion.

3. It had a combined GDP of US$ 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2000 to 2004.

4. The objective of the ASEAN Vision 2020 is to create economic integration among the member countries.

5. The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998.

6. ASEAN has actively contributed to improving the socio- economic situations and solving the problems in the world.

Task 3. Answer the following questions.

1. Which countries founded ASEAN?

2. What are the two main goals of the Association?

3. What was the total trade value of ASEAN in 2006?

4. When was the Hanoi Plan of Action adopted?

5. What sectors does ASEAN economic cooperation include?

After you read

Work in groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.

B. Speaking

Task 1. Work in pairs. Discuss and write down the name of the country and its capital under each nation flag.

*

*

Leaders from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) hold hands as they pose for a group photo before the ()(13^{th}) ASEAN Summit Plenary session in Singaopre.

Task 2. Work in groups. Discuss and use the information in Task 1 and the facts below to talk about some of the ASEAN countries.

Xem thêm: Khóa Học Lập Trình Plc Mitsubishi Uy Tín Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

Example: Malaysia has total area of 330,252 sq. km. Its capital is Kuala Lumpur. It has a population of 27,174,000. The official languages used in Malaysia are Malay, Enhglish and Tamil………….

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập