bài tập phát triển chung tập với vòng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.11 KB, 10 trang )

Đang xem: Bài tập phát triển chung tập với vòng

*BÀI 1
A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG :TAY EM
Động tác 1: Hô hấp :
*Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi:
1- Giơ tay thẳng lên cao trên đầu và hít vào thật sâu và từ từ thở ra.
2-Về tư thế chuẩn bị.
“Tập 4 lần”
Động tác 2: Tay
*Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên tay giấu sau lưng.
1- Tay đẹp đâu? Trẻ đưa tay ra phía trước và nói “đây rồi”
2- “Mất rồi” Đưa tay ra sau lưng.
“Tập 4 lần”
Động tác 3: cổ, vai.Đồng hồ tích tắc.

*Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên hai tay để lên tai( Cầm vành tai). Cô nói “Đồng hồ
tích tắc” Trẻ làm động tác nghiêng về hai phía phải trái.
“ Tập mỗi phía hai lần.”
-Động tác 4: Hái hoa
-Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi:
1-Ngồi xuống “Hái hoa”( Tay vờ hái hoa).
2-Đứng lên.
Cho trẻ đi quanh sân một vài vòng.
“ Tập 2-3 lần”

*BÀI: 2
A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG :TẬP VỚI CỜ “ Hoặc cành lá. Mỗi trẻ 2 chiếc”

-Động tác hô hấp: Trẻ giả thổi bóng bay. (Hoặc trẻ có thể cầm cờ trên tay, hai cánh tay
giang ra đưa lên xuống, hít mạnh vào và thở ra vài lượt).
– Động tác 1: Tay
*Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên hai tay cầm cờ thả xuôi .
1- Hai tay đưa thẳng lên cao qua đầu và giơ cờ lên vẫy vẫy.
2-Về tư thế chuẩn bị.
“Tập 2 lần”
– Động tác 2:Lưng bụng
*Tư thế chuẩn bị:như động tác 1
1- Cúi người xuống, gõ cán cờ xuống sàn.
2-Về tư thế chuẩn bị .
“Tập 2 lần”

-Động tác 3: Chân
*Tư thế chuẩn bị:như động tác 1
1-Ngồi xổm gõ cán cờ xuống sàn.
2-Về tư thế chuẩn bị .
“Tập 4 lần.

*BÀI: 3
A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG: CÂY CAO, CÂY THẤP
-Động tác hô hấp: Trẻ giả thổi bóng bay. (Hoặc trẻ có thể cầm cờ trên tay, hai cánh tay
giang ra đưa lên xuống, hít mạnh vào và thở ra vài lượt).
* Động tác 1: Cây cao.

-Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên, hai tay thả xuôi.
1- “ Cây cao”.Trẻ đưa hai tay lên cao.
2- Hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.
“Tập 3- 4 lần”
* Động tác 2: Hái hoa (Tay và lưng, bụng)
*Tư thế chuẩn bị: Như trên
1- Cúi khom người về phía trước. Tay phải vờ ngắt hoa.
2- Đứng thẳng lên nói: Hoa đẹp quá.
“ Tập 4 lần”
* Động tác 3: Cây thấp ( Chân)
-Tư thế chuẩn bị: Như động tác 1
1- “Cây thấp” Ngồi xổm xuống.

2- Về tư thế chuẩn bị.

*BÀI: 4
A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG :TAY EM
-Động tác hô hấp: Trẻ giả thổi bóng bay. (Hoặc trẻ có thể cầm cờ trên tay, hai cánh tay
giang ra đưa lên xuống, hít mạnh vào và thở ra vài lượt).
-Động tác 1: Tay.
*Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi:
1- Giơ tay thẳng lên cao trên đầu.
2-Về tư thế chuẩn bị.
“Tập 4 lần”
-Động tác 2: Tay

*Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên tay giấu sau lưng.
1- Tay đẹp đâu? Trẻ đưa tay ra phía trước và nói “đây rồi”
2- “Mất rồi” Đưa tay ra sau lưng.
“Tập 4 lần”
-Động tác 3: cổ, vai.Đồng hồ tích tắc.
*Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên hai tay để lên tai( Cầm vành tai). Cô nói “Đồng hồ
tích tắc” Trẻ làm động tác nghiêng về hai phía phải trái.

“ Tập mỗi phía hai lần.”
-Động tác 4: Hái hoa
-Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi:

1-Ngồi xuống “Hái hoa”( Tay vờ hái hoa).
2-Đứng lên.
Cho trẻ đi quanh sân một vài vòng.
“ Tập 2-3 lần”

*BÀI: 5
A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG: TẬP VỚI KHỐI GỖ (Mỗi trẻ hai khối gỗ
nhỏ)
-Động tác hô hấp: Trẻ giả thổi bóng bay. (Hoặc trẻ có thể cầm cờ trên tay, hai cánh tay
giang ra đưa lên xuống, hít mạnh vào và thở ra vài lượt).
* Động tác 1: Tay.
-Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên, hai tay cầm hai khối gỗ thả xuôi.

1- .Trẻ đưa hai tay thẳng về phía trước, gõ hai khối gỗ vào nhau.
2- Hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.
“Tập 3- 4 lần”
* Động tác 2: Lưng, bụng
*Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay giang ngang.
1- Cúi gập người về phía trước, gõ hai khối gỗ vào nhau.
2- Về tư thế chuẩn bị.
“ Tập 4 lần”
* Động tác 3: ( Chân)Nhảy
-Đặt hai khối gỗ trước mặt nghe hiệu lệnh trẻ nhảy qua, rồi nhảy trở lại.
“ Tập 2 lần”

*BÀI: 6
A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG: TẬP VỚI VÒNG (Mỗi trẻ 1 vòng đường
kính 40cm)
-Hô hấp: Trẻ giả thổi bóng bay vài lượt. (Hoặc trẻ có thể cầm vòng tay đưa lên xuống,
hít mạnh vào và thở ra vài lượt).
* Động tác 1: Tay
-Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên, hai tay cầm vòng thả xuôi.
1- Giơ vòng lên trên đầu, để vòng nằm ngang, mắt nhìn theo vòng, lưng thẳng.
2- Hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.
“Tập 4 lần”
* Động tác 2: Lưng, bụng
*Tư thế chuẩn bị: Như động tác 1

1- Cúi gập người đặt vòng xuống sàn rồi đứng dậy.
2- Cúi người nhặt vòng lên rồi đứng thẳng dậy.
“ Tập 4 lần”
* Động tác 3: Chân (Vòng đặt trước mặt)
-Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên, hai tay chống hông, đứng gần sát vòng.
1-Đặt mũi chân vào trong vòng, không chạm vòng.
2-Về tư thế chuẩn bị.
Đổi chân

*BÀI: 7

A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG :TẬP VỚI ĐÁ NHỎ
-Động tác hô hấp: Trẻ có thể cầm đá trong tay, hai cánh tay giang ra đưa lên xuống, hít
mạnh vào và thở ra vài lượt.
– Động tác 1: Tay
*Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên hai tay cầm đá thả xuôi .
1- Hai tay đưa thẳng về phía trước, và gõ hai viên đá vào nhau.
2-Về tư thế chuẩn bị.
“Tập3-4 lần”
– Động tác 2:Lưng bụng
*Tư thế chuẩn bị:như động tác 1
1- Cúi gập người về phía trước, gõ hai viên đá vào nhau.
2-Về tư thế chuẩn bị .

“Tập 3-4 lần”
-Động tác 3: Chân
+Đặt hai viên đá trước mặt, nhảy qua, rồi quay nhảy trở lại.
“Tập 2 lần”

*BÀI: 8
A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG: TẬP VỚI TÚI CÁT.
-Động tác hô hấp: Trẻ có thể cầm bao cát trên tay, hai cánh tay giang ra đưa lên xuống,
hít mạnh vào và thở ra vài lượt).
* Động tác 1: Tay.
-Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên, hai tay cầm bao cát thả xuôi.
1- Trẻ đưa hai tay lên cao.

2- Trở về tư thế chuẩn bị.
“Tập 3- 4 lần”
* Động tác 2: Kết hợp tay, mắt.
*Tư thế chuẩn bị: Ngồi trên sàn, hai tay để trên đùi.
1- Cầm bao cát giơ tay lên cao, nhìn theo bao cát.
2- Về tư thế chuẩn bị.
“ Tập 4 lần”

* Động tác 3: Lưng bụng.
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay cầm bao cát thả xuôi.
1- Cúi đặt bao cát xuống đất.

2-Đứng thẳng dậy.
3- Cúi xuống nhặt bao cát.
4-Đứng thẳng dậy.
*Động tác 4: Cân bằng cơ thể.
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên một tay cầm bao cát,tay để dọc theo thân.
1-Đặt bao cát lên đầu, hai tay chống hông từ từ ngồi xuống.
2-Từ từ đứng dậy.
“ Tập 3 lần”
* Động tác 5: Chân.
-Đặt bao cát trước mặt, nhảy qua bao cát, quay lại nhảy trở lại.
“ Tập 2 lần”

*BÀI: 9
a)Bài tập phát triển chung:Gà trống
*Động tác 1: Gà Trống gáy. “Hô hấp”
-TTCB:trẻ đứng chân ngang vai, 2 bàn tay khum lại để trước miệng
1-Gà trống gáy ò ó o…(khuyến trẻ ngân dài)
2-Trẻ trở về tư thế ban đầu
“ Tập 3-4 lần”
*Động tác 2:Gà vỗ cánh.
-Tư thế chuẩn bị:Trẻ đứng thoải mái,tay thả xuôi
1-Gà vỗ cánh :trẻ giơ thẳng 2 tay sang ngang cao bằng vai.
2-Trở về tư thế ban đầu.
“ Tập 3-4 lần”

*Động tác 3:Gà mổ thóc.
Tư thế chị bị:Chân đứng ngang vai, tay thả xuôi
1-Gà mổ thóc: trẻ cúi xuống ,tay gõ vào đầu gối, nói cốc…cốc ..cốc…
2-Đứng lên trở về tư thế ban đầu.
“ Tập 3-4 lần”
*Động tác 4:Gà bới đất
Tư thế chuẩn bị:Trẻ đứng tự nhiên,2 tay chống hông
+Gà bới đất :Trẻ giậm chân tại chổ,nói gà bới đất.
“ Tập 3-4 lần”

*BÀI: 10

A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG :TẬP VỚI GẬY (gậy dài 30cm)
-Động tác hô hấp: Trẻ có thể để gậy trước mặt, hai cánh tay giang ra đưa lên xuống, hít
mạnh vào và thở ra vài lượt.
Động tác 1: Tay.
+Tư thế chuẩn bị Đứng tự nhiên hai tay cầm hai đầu gậy thả xuôi.
1- Hai tay cầm gậy giơ lên cao mắt nhìn theo gậy.
2-Hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.

Động tác 2:Lưng bụng .
+ Tư thế chuẩn bị:Ngồi trên sàn hai chân duỗi thẳng hai tay cầm gạy để lên đùi .
1- Cúi đẩy gậy dọc theo chân tới bàn chân.

2-Về tư thế chuẩn bị .

Động tác 3 : Lưng
+ Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên tay cầm gậy thả xuôi
1 –Cúi xuống chạm gậy xuống đất .
2- Về tư thế chuẩn bị .

Động tác 4:Chân .
Tay phải vác gậy trên vai ,chân bước hơi cao , đi như chú bộ đội hành quân .Trẻ đi một
vòng quanh sân tập và cất gậy.

*BÀI: 11

A – BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG :TẬP VỚI QUẢ CÂY.
-Động tác hô hấp: Trẻ cầm quả nhỏ trên tay, hai cánh tay giang ra đưa lên xuống, hít
mạnh vào và thở ra vài lượt).
– Động tác 1: Tay.
*Tư thế chuẩn bị :Đứng tự nhiên hai tay cầm quả thả xuôi .
1- Hai tay đưa thẳng về phía trước, gõ hai quả vào nhau.
2-Về tư thế chuẩn bị.
“Tập 4 lần”
– Động tác 2:Lưng bụng.
*Tư thế chuẩn bị:như động tác 1
1- Cúi gập người về phía trước gõ hai quả vào nhau.
2-Về tư thế chuẩn bị .

“Tập 4 lần”
– Động tác 3: Chân
* Đặt quả trước mặt nhảy qua rồi nhảy trở lại.
“Tập 3-4 lần”

*BÀI: 12
A-BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG: CÂY NON
-Động tác 1: Lá reo.
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi.
1-Giơ hai tay lên cao, lắc lắc hai bàn tay.
2-Về tư thế chuẩn bị.

“Tập 4 lần”
-Động tác 2: Cây đung đưa.
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi.
1- Nghiêng người qua phải, đứng thẳng.
2- Nghiêng người qua trái, đứng thẳng.
“Nghiêng mỗi bên 2 lần”
-Động tác 3: Cây lớn lên.
1-Ngồi xuống hai tay để lên đầu gối nói: “ Cây bé xíu”
2-Đứng dậy, vươn tha2ửng người hai tay vung lên nói: “ Cây lớn lên”
“Tập 3 lần”

*BÀI: 13

Xem thêm: Giải Phương Trình Toán 11 – Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Cực Hay

A-BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG: MÁY BAY
-Động tác 1: Hô hấp
-Trẻ làm máy bay kêu: “ ù ù ù”( Trẻ hít vào, thở ra thật sâu)
“Trẻ tập 2-3 lần”
-Động tác 2: Máy bay cất cánh
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi.
1-Hai tay giang ngang (“cô nói: Máy bay cất cánh”)
2-Về tư thế chuẩn bị.
“Tập 4 lần”
-Động tác 3: Máy bay tìm chỗ hạ cánh
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay giang ngang.
1- Cô nói: “Máy bay tìm chỗ hạ cánh” Trẻ cúi người về phía trước, đầu ngoảnh sang hai

phía phải, trái.
2- Đứng thẳng người về tư thế chuẩn bị.
“Tập 3-4 lần”
-Động tác 4:Máy bay hạ cánh.
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay giấu sau lưng.
1-Ngồi xổm, hai tay giang ngang. (Cô nói: “Máy bay hạ cánh”).
2- Đứng thẳng người về tư thế chuẩn bị.
“Tập 3-4 lần”

BÀI 14: TẬP VỚI BÓNG TO
-Động tác 1:

-TTCB: Đứng tự nhiên hai tay cầm bóng xuôi về phía trước.
1-Giơ bóng lên cao, kiễng gót, mắt nhìn theo bóng.
1-Về tư thế chuẩn bị.
“ Tập 4 lần”
-Động tác 2:
-TTCB: Ngồi trên sàn nhà, hai chân khép, hai tay cầm bóng đẻ trên đùi.
1-Quay người đặt bóng cạnh sườn.
2-Về tư thế chuẩn bị.
“ Tập mỗi bên 2 lần”
-Động tác 3:
-TTCB: Ngồi như động tác 1.
1- Ngồi xổm, mở hai đùi, chạm bóng xuống đất.

1-Về tư thế chuẩn bị.
“ Chạm 3 lần”
-Động tác 4:
– Nhảy như bóng nảy. Đặt bóng trước mặt.
Nhảy bật tại chỗ “3-4 lần”
BẦI 15: CHIM SẺ
Động tác 1: Hô hấp
– Thổi lông chim lên cao, hít vào thật sâu, rồi vờ thổi lông chim lên cao.( Thở ra)
“Trẻ tập 2-3 lần”
-Động tác 2: Tay “ Chim vẫy cánh”
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi.
1- “Chim vẫy cánh” Giơ hai tay giang ngang vẫy, vẫy hai lần.

2-Về tư thế chuẩn bị.
“Tập 3-4 lần”
-Động tác 3: Chim mổ thóc “Chân”
-Tư thế chuẩn bị: Như động tác 1.
1- Ngồi xổm, Cô nói: “ Chim mổ thóc” Hai tay gõ vào đầu gối “ Cốc…cốc… cốc…”
2- Đứng thẳng người về tư thế chuẩn bị.
“Tập 2-3 lần”
-Động tác 4: Chim bay
Đi theo cô vòng quanh sân tập, thỉnh thoảng giơ hai tay ra vẫy, vẫy.
“ Trẻ đi vài vòng”

BÀI 16: Ồ SAO BÉ KHÔNG LẮC.
Động tác:

Lời hát kết hợp

– Động tác 1: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay -Đưa tay ra nào nắm lấy cái tai, lắc lư
cầm 2 tai nghiêng đầu về 2 phía phải
cái đầu, lắc lư cái đầu.
trái.
– Động tác 2: Trẻ đứng tự nhiên, 1 tay
đưa thẳng về phía trước, sau đó đổi tay,
mình khom.

– Động tác 3: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay
chống hông nghiêng người sang 2 phía
phải, trái, chân đứng im.

-Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc.

– Động tác 4: Trẻ đứng tự nhiên, 1 tay
đưa thẳng về phía trước, sau đó đổi tay,
mình khom.
– Động tác 5: Trẻ khom mình, 2 tay
nắm lấy 2 đầu gối, 2 đầu gối chụm vào
nhau, đưa sang phải, sang trái.

– Động tác 6: Trẻ đứng tự nhiên, 1 tay
đưa thẳng về phía trước, sau đó đổi tay,
mình khom.

-ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc.

– Động tác 7: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay
giơ cao lên đầu, quay 1 vòng.

-Ồ la la lá la la là là
Ồ la la lá la la là là.

-Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo, lắc lư
cái mình này, lắc lư cái mình này.

-Đưa tay ra nào, nắm lấy cái chân, lắc lư

cái giò này, lắc lư cái giò này.
-Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc.

BÀI 17: NÓNG QUÁ, LẠNH QUÁ.
-Đi bộ vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn.
-Động tác 1: nóng quá, lạnh quá.
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi.

1-Giơ hai tay lên cao, vươn người lên và nói “Nóng quá”
2-Hạ tay xuống chéo trước ngực và nói “ Lạnh quá”
“Tập 4 lần”
-Động tác 2: Gió thổi cây đung đưa.
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên hai tay giơ lên cao. Cô giả làm gió thổi ào…ào..” Trẻ
nghiêng người về phía trái, rồi phải.
1- Nghiêng người qua phải, đứng thẳng.
2- Nghiêng người qua trái, đứng thẳng.
“Mỗi phía tập 2 lần”

-Động tác 3: Lội nước.

1-TTCB: Đứng tự nhiên.
Cô nói “Lội nước”. Trẻ đi hai chân nhấc cao giả vờ như đang lội nước. Đi khoảng 30s.
BÀI 18: GÀ CON
-Động tác 1: Gà vỗ cánh
-TTCB: Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi.Cô nói “ Gà vỗ cánh”. Trẻ đưa hai tay sang
ngang và vẫy, vẫy và vỗ hai tay vào đùi.
“ Tập 3-4 lần”
-Động tác 2: Gà mổ thóc.
-Trẻ đi vòng quanh sân tập (1 vòng), thỉnh thoảng ngồi xuống gõ tay xuống sân “Cốc…
cốc..”.
“ Tập 3-4 lần ngồi xuống”
-Động tác 3: Gà con đi tìm mồi.

-Hai tay chắp sau lưng, trẻ vừa đi vừa nghiêng người sang hai phía phải, trái, vờ như đi
kiếm mồi.
“ Lời kết: Đây là một số bài tập phát triển chung của tháng tuổi 24-36 tháng tôi đã
đánh ra đây. Tôi rất mong rằng với tài liệu này sẽ giúp cho các bạn GV dạy ở khối
nhà trẻ sẽ thuận tiện hơn khi soạn bài vận động. Cuộc sống vốn đã rất khổ rồi,
những ai không có tài liệu này cóp về khi soạn có sẵn sẽ đỡ hơn. Sắp đến 20/11 rồi.
Đây là món quà tặng các bạn. Chúc tất cả GV nhà trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh.”.Cà
Mau ngày 2 tháng 11 năm 2012”.Đỗ Minh Thuận. “Các bạn có những bài tập PTC
nào hay hơn hãy gửi lên GAĐT tôi sẽ tải về”.

Tài liệu liên quan

*

Bài tập phát triển chung 14 4 13

*

BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ GIAO TIẾP 15 537 8

*

LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU KHÓA 38 KHOA HLTT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO QUA MỘT HỌC KỲ HỌC TẬP 12 376 3

*

CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu KHOA học của SINH VIÊN THAM GIA hội NGHỊ SINH VIÊN NCKH KHOA THỂ dục THỂ THAO – năm 2016 tên chuyên đề BIÊN SOẠN bài tập PHÁT TRIỂN CHUNG DANH CHO NAM KHỐI 6 và KHỐI 7 TRUNG học cơ sở 7 442 0

*

Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích đẩy tạ cho học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT si ma cai lào cai 63 483 1

*

SKKN THCS: Nghiên cứu áp dụng một số bài tập phát triển sức mạnh cơ chân nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa cho học sinh lớp 8 trường THCS Chu Văn An – Huyện Nga Sơn 12 1 0

*

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn trong môn bóng ném cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chát trường đại học tây bắc 56 434 0

*

Luận văn Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức bền chuyên môn nhằm nâng cao thành tích trong chạy cự ly trung bình cho nam đội tuyển điền kinh trường Cao Đẳng Tuyên Quang 105 561 1

*

Skkn Một số bài tập phát triển sức bền – nhanh nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly trung bình cho học sinh trường 9 1 10

Xem thêm: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng: Giải Bài Tập Sinh 11 Bài 1 1 Hay Nhất, Ngắn Gọn

*

skkn một số biện pháp kích thích hứng thú của mẫu giáo 5 6 tuổi khi thực hiện bài tập phát triển chung trong giờ thể dục tại trường mầm non 18 300 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập