Tài Liệu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Chương 8 + 9, Kế Toán Quản Trị

Mục tiêu của chương 8 “Kế toán trách nhiệm” gồm có: Giải thích các nguyên tắc phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ cho bộ phận kinh doanh chính, giải thích nguyên tắc lập và công dụng của báo cáo bộ phận, giải thích các trung tâm trách nhiệm và cách đánh giá các trung tâm trách nhiệm.

Đang xem: Bài tập kế toán quản trị chương 8

*

Chương 8KẾ TOÁNCHƯƠNG 8 TRÁCH NHIỆM 1 Mục tiêu1. Giải thích các nguyên tắc phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ cho bộ phận kinh doanh chính.2. Giải thích nguyên tắc lập và công dụng của báo cáo bộ phận.3. Giải thích các trung tâm trách nhiệm và cách đánh giá các trung tâm trách nhiệm. 2 KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM I’m in Các nhà quản lý chỉ control nên được đánh giá trên cơ sở doanh thu và chi phí mà họ kiểm soát.Về mặt lý thuyết, nhà quản lý CHỈ chịu tráchnhiện với những gì mà họ kiểm soát được. 3 Ví dụ – Trường ĐH KTQD Năm học 2009­2010 Năm học 2010­2011 Chỉ tiêu Khoa Khoa Tổng Khoa Khoa Tổng QTKD Kế QTKD Kế toán toán1. Doanh thu 1.000 800 1.800 1.000 600 1.6002. Chi phí biến đổi 600 480 1.280 600 360 9603. Số dư đảm phí 400 320 720 400 240 6404. CP cố định phân bổ 200 160 360 225 135 360(theo doanh thu)5. Lợi nhuận thuần 200 160 360 175 105 280 4Các nguyên tắc phân bổ chi phí• Lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý – Có mối liên hệ rõ ràng với chi phí – Biến động cùng chiều với chi phí• Phân bổ chi phí dự toán 5Phân bổ theo mối quan hệ giữa chi phí và tiêu thức phân bổ Chi phí Chi phí biến đổi cố định Phân bổ Phân bổ cho các khối lượng dự toán bộ phận hoạt động kinh cho các bộ phận hoạt doanh chính theo tỷ lệ động kinh doanh chính dự toán nhân với (x) theo nhu cầu phục vụ tối đa mức độ sử dụng mà các bộ phận kinh tiêu thức phân bổ. doanh chính yêu cầu. 6Phân bổ theo mối quan hệ giữa chi phí và tiêu thức phân bổ Chi phí Chi phí biến đổi cố định Phân bổ Phân bổ cho các khối lượng dự toán bộ phận hoạt động kinh cho các bộ phận hoạt doanh chính theo tỷ lệ động kinh doanh chính dự toán nhân với (x) theo nhu cầu phục vụ tối đa mức độ sử dụng mà các bộ phận kinh tiêu thức phân Nên phân bổ bổ. chi phí dự toán để tránh doanhviệcchính yêu cầu. chuyển sự không hiệu quả từ các bộ phận phục vụ sang bộ phận kinh doanh chính. 7Các “bẫy” cần tránh khi phân bổ chi phí “Bẫy”1 Sử dụng doanh thu là tiêu thức phân bổ Kết quả Các bộ phận có doanh thu tăng sẽ bất lợi vì bị phân bổ CP nhiều hơn. 8Các “bẫy” cần tránh khi phân bổ chi phí “Bẫy” 2 Sử dụng tiêu thức biến đổi để phân bổ CP cố định Kết quả Tổng CP cố định không thay đổi, nhưng các bộ phận tăng cường mức độ hoạt động để đáp ứng việc tăng doanh thu sẽ bị phân bổ CP nhiều hơn. 9 PHÂN QUYỀN• Nhà quản lí các đơn vị nội bộ doanh nghiệp được trao quyền và trách nhiệm ra quyết định về các vấn đề liên quan tới nội bộ đơn vị mình.• Các nhà quản lý nên được đánh giá trên cơ sở những gì thuộc quyền và trách nhiệm kiểm soát của họ. 10 Phân quyền Tăng chất lượng của Nâng cao các quyết định.

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Toán 8, Chuyên Đề : Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Xem thêm: Mẫu Thông Báo Mở Văn Phòng Giao Dịch Của Doanh Nghiệp, Mẫu Thông Báo Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

năng suất.Cải thiện việc Phát triển các đánh giá nhà quản lý hoạt động. cấp thấp hơn. Ưu điểm Khuyến khích các nhà quản lý cấp cao tập trung vào các quyết định chiến lược. 11 Phân quyền Có thể khó khăn Có thể thiếu sự phối hợptrong việc phổ biến giữa các nhà quản lý tự trị. các sáng kiến trong toàn DN. Mục tiêu của các nhà quản lý cấp thấp có thể không phải là mục tiêu của DN. Nhược điểm Các quyết định của các nhà quản lý cấp thấp có thể không dựa trên việc xem xét tổng thể DN. 12TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆMTrungTrung tâm tâm Trung Trung tâm tâm Trung Trung tâm tâm Chi Chi phí phí Lợi Lợi nhuận nhuận Đầu Đầu tư tư Trung tâm Trung tâm trách nhi trách nhiệệm m 13CÁC LOẠI HÌNH TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Trung tâm Chi phí Nhà quản trị kiểm soát chi phí, nhưng không kiểm soát doanh thu hay các nguồn lực đầu tư vào bộ phận. 14CÁC LOẠI HÌNH TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Trung tâm Lợi nhuận Một bộ phận mà nhà quản trị kiểm soát cả chi phí và doanh thu, nhưng không kiểm soát các nguồn lực đầu tư vào bộ phận. 15CÁC LOẠI HÌNH TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Corporate HeadquartersTrung tâm đầu tư Một bộ phận mà nhà quản trị kiểm soát chi phí, doanh thu và cả việc đầu tư vào các tài sản sử dụng cho HĐKD của bộ phận. 16ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ 17 BÁO CÁO BỘ PHẬN CHỈ TIÊU BỘ PHẬN A BỘ PHẬN B TỔNG1. Doanh thu XXX XXX XXX2. Biến phí XXX XXX XXX3. Lợi nhuận góp (1) – (2) XXX XXX XXX4. Định phí bộ phận XXX XXX XXX5. Lợi nhuận bộ phận (3) – (4) XXX XXX XXX6. Định phí chung XXX7. Lợi nhuận thuần (5)–(6) XXX 18BÁO CÁO BỘ PHẬN – Ví dụ CÔNG TY GIẦY MYLAN Giầy vải Giầy thể thao Cao cấp Thông thường Xuất khẩu Trong nước 19 BÁO CÁO BỘ PHẬN – Ví dụ Quí 4 năm 2010• Tổng doanh thu đạt 1 000 triệu đồng. (Giầy vải: 300, Thể thao thường: 300, Thể thao cao cấp xuất khẩu: 150 và Thể thao cao cấp tiêu thụ trong nước: 250).• Tổng chi phí biến đổi cho Giầy vải: 100, Thể thao thường: 100, Thể thao cao cấp xuất khẩu: 90 và Thể thao cao cấp tiêu thụ trong nước: 100.• Tổng chi phí cố định là 400, trong đó CPCĐ được xác định trực tiếp cho Giầy vải: 100, Giầy thể thao: 200, Thể thao thường: 80, Thể thao cao cấp: 110, Thể thao cao cấp xuất khẩu: 60 và Thể thao cao cấp tiêu thụ trong nước: 40. 20

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập