Tổng Hợp Bài Tập Be Going To Có Đáp Án ), Will And Be Going To Có Đáp Án

… IBM going to to the competition? 16 Uncle Fred is going to visit our town, stay for a short time, and then continue on his trip to Florida What is Uncle Fred going to do? 17 This pond is going to … Nancy is going to try to call her sister in Nepal tonight What is Nancy going to try to tonight? 11 Hank isn”t reliable You can”t be certain he will what he says he will What can”t you to Hank? … and her best jewelry and get a perm What will she do? 10 In Question 9, how will she look after she puts on her nicest outfit and her best jewelry and gets a perm? 11 Tomorrow, you”re going to…

Đang xem: Bài tập be going to có đáp án

*

ỨNG DỤNG CNTT VÀO GIẢNG DẠY TIẾT NGỮ PHÁP VÀO GIẢNG DẠY TIẾT NGỮ PHÁP: WILLBE GOING TO Ở LỚP 10WILL và BE GOING TO Ở LỚP 10

*

*

Xem thêm: Toán Lớp 3 Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Vuông Và Hình Chữ Nhật

*

… Kim is going to Mexico next month She never been there before ( excite) a It will be an …………… experience for her b Going to new places is always ………………… c She is really ……………… about going to Mexico … situations and complete the sentences, using will (‘ll) or be going to 1/ The phone rings and you answer Somebody wants to speak to Jim CALLER: Hello Can I speak to Jim, please? YOU: Just a moment ………………… … …………………… everybody up (you/ wake) 6/ John has to go to the airport to catch a plane tomorrow morning JOHN: Ann, I need somebody to take me to the airport tomorrow morning ANN: That’s no problem …………………….you…

*

AN INVESTIGATION INTO ABILITY TO DISTINGUISH “WILL” AND “BE GOING TO” OF THE FIRST YEAR ENGLISH MAJORED STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Xem thêm: 77 Trường Có Khóa Học Vật Lý Trị Liệu Cho Đối Tượng Vừa Học Vừa Làm

… phân tử ĐÁP ÁN b 14 Ý nghĩa giao phối 1trình tiến hóa là: a Làm phát tán đột biến quần thể b Làm phát sinh nhiều biến dị tổ hợp quần thể c Tạo nên tính đa hình quần thể d Cả a, b, c ĐÁP ÁN d 15.Trong … sinh thái thích nghi địa lí ĐÁP ÁN c 17.Sự thay đổi hình dạng rau mác theo môi trường là: a Thường biến c Loại biến dị không di truyền b Thích nghi kiểu hình d Tất ĐÁP ÁN d 18.Thường biến xem biểu … kiểu hình d Thích nghi di truyền ĐÁP ÁN b 19.Thích nghi kiểu hình gọi là: a Thích nghi sinh thái c Thích nghi di truyền b Thích nghi địa lí d Thích nghi sinh sản ĐÁP ÁN a 20.Hiện tượng sau biểu thích…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập