Kho bạc Nhà nước giải thể, sáp nhập 43 phòng giao dịch cấp tỉnh

Trên Cổng TTĐT Kho bạc nhà nước , ông Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, cho biết đơn vị đã triển khai chỉ đạo các thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính của Bộ trưởng Tài chính về việc giải thể, sáp nhập 43 phòng giao dịch cấp tỉnh từ 1/6/2018.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 516/QĐ-BTC về việc giải thể 43 Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 516/QĐ-BTC về việc giải thể 43 Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Bên cạnh việc tổ chức sáp nhập 43 phòng giao dịch, trong thời gian tới thì Kho bạc nhà nước vẫn sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng chiến lược đã được phê duyệt.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về việc giải thể 43 phòng giao dịch của KBNN tỉnh.

Theo tin tức chính thức quyết định, 43 Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh sẽ bị giải thể, trong đó bao gồm có: Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước An Giang; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Bắc Giang; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Hà Nam; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp…

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ông Tạ Anh Tuấn chịu trách nhiệm triển khai phương án liên quan đến quy trình nghiệp vụ, công tác cán bộ, quản lý tài sản… để giải thể 43 Phòng Giao dịch trên, đảm bảo ổn định mọi hoạt động; an toàn tuyệt đối về tiền và tài sản của Nhà nước; ổn định tư tưởng cán bộ, công chức khi sáp nhập…

Theo nhận định thì việc sắp xếp lại bộ máy lần này cũng giúp Kho bạc tinh gọn lại bộ máy đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống theo định hướng phát triển đến năm 2020.

Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Nói về quá trình giải thể và sáp nhập này, ông Tạ Anh Tuấn cho biết việc triển khai này là phù hợp với chiến lược phát triển và xu hướng cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả trong khu vực công của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Tuy nhiên, việc sáp nhập 43 phòng giao dịch có một số tác động những thuận lợi và khó khăn nhất định đối với hệ thống KBNN, ảnh hưởng nhất định đối với hệ thống nên có thể có nơi, có lúc, có cán bộ phát sinh những tâm tư nhất định.

Ông Tuấn cho biết thêm, từ năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm tổng cộng 122 phòng tại cấp tỉnh, giảm trên 1.900 tổ tại các đơn vị trực thuộc cấp huyện.

Theo đó, việc sắp xếp lại các phòng giao dịch KBNN là phù hợp với Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; đồng thời cũng phù hợp với xu hướng cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong khu vực công của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Tuy nhiên, có thể xem đây là những thách thức không lớn, đồng thời, cùng với sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống KBNN, sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và chính quyền các cấp, hệ thống KBNN chắc chắn sẽ thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại 43 phòng giao dịch KBNN.

Thông tin được biết, từ năm 2015 đến nay, KBNN đã thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và đã cắt giảm được 122 phòng tại KBNN cấp tỉnh, giảm trên 1900 tổ tại KBNN cấp huyện.

(Theo Trường cao đẳng y dược Sài Gòn t/h)

Rate this post